Aktuality

7.12.2017 

Nadácia ZSE vyhlásila dva programy na pomoc ľuďom s postihnutím

Nadácia ZSE v októbri vyhlásila v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA dva otvorené grantové programy. Ich cieľom bolo zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí medzi nami žijú.

V grantovom programe Dostaneme ťa do školy, nadácia umožnila školám získať príspevok na vybudovanie bezbariérového prístupu a vytvoriť tak priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu. Podporu pre svoj projekt získali tri školy, každá vo výške 8 000 €. Už čoskoro tak pribudne bezbariérové riešenie na Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch, ktorú navštevujú traja takmer imobilní žiaci a do učební ich asistenti nosili. Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne doteraz používali svojpomocne zhotovený drevený nájazd, aby sa štyria študenti s postihnutím dostali do odborných učební. Nová schodisková plošina im umožní prijímať aj ďalších študentov, ktorí sa budú pripravovať na výkon povolania v odboroch, ktoré sú pre telesne postihnutých žiakov vhodné. Na základnej škole v Starej Turej sa uľahčí prístup na prvé poschodie žiakom so špeciálnymi výchovnými potrebami a neskôr budú môcť integrovať aj ďalších žiakov.

V programe Búrame bariéry podporila nadácia sumou 7 000 eur organizáciu kultúrnych, športových, spoločenských a iných charitatívnych podujatí v prospech ľudí s postihnutím. Projekty mohli predkladať fyzické osoby, neformálne skupiny, občianske združenia alebo neziskové organizácie. Finančná podpora vo výške do    1 000 eur je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Výťažok z ôsmich podporených podujatí bude použitý na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačných a zdravotných pomôcok a ostatných potrieb, súvisiacich so zlepšením kvality života ľudí so znevýhodnením.

Pri príprave programov bolo naším cieľom podporiť konkrétnych jednotlivcov, ktorí pomoc reálne potrebujú. Zároveň sme chceli podporiť projekty, ktoré pomôžu tému znevýhodnených dostať do verejného priestoru a tým prispejú k postupnej zmene jej vnímania,“ uviedol Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

Asociácia pomoci postihnutým APPA pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od roku 2009. Svojim členom pomáha zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie sa do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov.

Nadácia ZSE sa zameriava na podporu vzdelávania, inovácií a rozvoja komunít. Obsahovou prioritou je podpora vzdelávacích  programov Zelená škola a Sokratov inštitút. Koordináciu oboch programov na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Nadácia ZSE je zároveň vlastníkom budovy Elektrárňa Piešťany, v rámci ktorej podporuje vznik centra pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia pre študentov základných a stredných škôl, ako aj širokú verejnosť. V oblasti inovácií je strategickým partnerom Impact Hub, kde sa podpora zameriava na kľúčovej témy – trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie. Nadácia každoročne vyhlasuje otvorený grantový program Rozprúdime regióny na podporu kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, prinášajúcich spestrenie a zábavu do našich miest a obcí.