Aktuality

14.3.2018 

Západoslovenská distribučná spustila novú verziu Distribučného portálu

Po webovom sídle www.zsdis.sk prešiel zásadnou modernizáciou aj druhý online informačný kanál pre zákazníkov ZSD - Distribučný portál. Okrem prehľadnejšieho dizajnu a jednoduchšieho ovládania prináša nové funkcie a lepšie možnosti zobrazenia dát.

Mimoriadne využívanou súčasťou Distribučného portálu je elektronický formulár žiadosti o pripojenie. Okrem neho môžu zákazníci prostredníctvom portálu nahlásiť odpočet, skontrolovať platnosť Zmluvy o pripojení, overiť EIC kód (Energy Identification Code) odberného miesta či získať informácie o plánovaných odstávkach.

V prípade registrácie má užívateľ prístup k ďalším možnostiam, ktoré si na základe platných zmluvných vzťahov vyžadujú zachovanie dôvernosti. Zákazníci tu majú napríklad k dispozícii históriu spotreby elektrickej energie s možnosťou jej konzultácie, podrobné informácie o odberných miestach a uzavretých zmluvách.

Dodávatelia elektriny majú na Distribučnom portále k dispozícii faktúry s možnosťou konzultácie fakturačných položiek podľa prehľadnej a voliteľnej filtrácie,  informácie o plánovaných obmedzeniach alebo prerušeniach distribúcie elektriny s predpokladanou dobou trvania obmedzenia alebo prerušenia aj informácie o skrátení lehoty vypnutia, príp. zrušení plánovanej práce. Na rozdiel od funkcionality plánovaných odstávok pre verejnosť, je dodávateľom elektriny umožnené filtrovať dáta podľa typu odberu.

Koncom minulého roka boli užívateľom sprístupnené údaje o dôležitých zmluvných hodnotách týkajúcich sa rezervovanej kapacity (RK), maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) a tiež upozornenia o ich prekročení. Zobrazenie týchto dát je teraz možné nie len v numerickej, ale aj v grafickej podobe.  Na základe súhlasu odberateľa, umožňuje Distribučný portál prístup k nameraným hodnotám aj osobám, ktoré  podnikajú v oblasti energetického poradenstva.

Nová verzia Distribučného portálu je zákazníkom dostupná na stránke www.diportal.sk.

Homepage

Login