Skupina ZSE

Skupina ZSE je vedúcou energetickou spoločnosťou na Slovensku. Od roku 2002 je súčasťou nemeckého energetického koncernu E.ON. Dňa 1. júla 2007 spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), založila dcérske spoločnosti na nákup a predaj elektriny a jej distribúciu. Odčlenenie dcérskych spoločností prebehlo na základe smernice Európskej únie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou , ktorá bola implementovaná do Slovenskej legislatívy v podobe zákona č. 656/2004 o energetike.

Stále aktíva Skupiny ZSE predstavuje najmä distribučná sieť ocenená na základe historickej hodnoty (v procese unbundlingu v roku 2007 v účtovnej závierke spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., bola nanovo ocenená reálnou hodnotou). Obežné aktíva zahŕňajú najmä pohľadávky z obchodného styku súvisiace s dodávkou a distribúciou elektrickej energie.

V dôsledku vyplatenia dividend v roku 2013 z jednotlivých nerozdelených ziskov Skupiny ZSE malo vlastné imanie konsolidovanej skupiny ku koncu roka 2013 záporné saldo. Nárast dlhodobých záväzkov v roku 2013 súvisí s emisiou eurodlhopisov v roku 2013 v nominálnej hodnote 630 miliónov EUR. Prevažnú časť krátkodobých záväzkov tvoria záväzky z obchodného styku súvisiace s dodávkou a distribúciou elektrickej energie. 

Kľúčové údaje o Skupine ZSE k 31. decembru

Kľúčové údaje o Skupine ZSE (Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s.,ZSE Development, s.r.o., ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE Business Services, s.r.o., ZSE MVE, s.r.o.):

V tis. EUR 2016 2015
Dlhodobý majetok 771 167 735 785
Obežný majetok 192 827 138 851
Aktíva spolu 963 994 874 636

 
Vlastné imanie 3 122 -39 035
Dlhodobé záväzky 752 919 745 638
Krátkodobé záväzky 207 953 168 033
Pasíva spolu 963 994 874 636

 
Tržby  1 001 286 1 009 024
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 145 707 139 355
EBITDA 194 497 186 386

 
Výnosy 1 027 386 1 035 373
Náklady  905 385 918 044
Zisk pred zdanením 122 001 117 329
Čistý zisk 98 622 88 071
Celkový súhrnný zisk 99 726 88 477

 
Peňažné výdavky na investície 68 843 81 227
Priemerný počet zamestnancov 1 793 1 767Finančná stratégia

Finančná stratégia Skupiny ZSE sleduje plnenie kritérií stanovených ratingovou agentúrou S&P s cieľom udržať si rating BBB+, t. j. pomer upravených peňažných prostriedkov generovaných z prevádzky k výške dlhu (FFO to debt).

Politika finančného zadlženia

 • Vedenie aj akcionári spoločnosti sú odhodlaní udržať dobrý investičný stupeň kreditného ratingu, podľa čoho budú pristupovať aj k zadlženosti spoločnosti
 • S výnimkou financovania aktuálnych dlhopisov ZSE neočakáva ďalší nárast dlhu
 • ZSE plánuje udržať voľný peňažný tok v pozitívnych číslach

Politika vyplácania dividend

 • Akcionári ZSE uplatňujú konzervatívnu politiku vyplácania dividend, ktorá umožní postupný rast spoločnosti a súčasne zachovanie cieľového kreditného profilu v záujme udržania silného ratingu investičného stupňa
 • ZSE uplatňuje politiku vyplácania dividend, ktorá umožňuje udržanie pozitívneho voľného peňažného toku
 • ZSE si ponechá určitú flexibilitu pri vyplácaní dividend, aby dokázala reagovať v prípade negatívnych okolností, ktoré by mohli mať dopad na jej kreditný profil alebo schopnosť vytvárať peňažné toky

Investičná politika

 • Očakáva sa, že potrebné investície do obnovy a rozvoja budú financované z peňažných tokov z prevádzkovej činnosti 
 • Nepredpokladajú sa žiadne akvizície a fúzie

Politika likvidity

 • Vedenie skupiny ZSE zabezpečí dostatočný prísun likvidných prostriedkov vo forme hotovosti alebo revolvingového úveru na zabezpečenie rezervy likvidity na prevádzkové účely vrátane dlhovej služby
 • Spoločnosť ZSE si udržiava dlhodobo viazané úverové nástroje vo výške 75 miliónov EUR na pokrytie výdavkov na pracovný kapitál a ďalšie prevádzkové potreby
 • Centralizované riadenie hotovosti na úrovni skupiny