Odborné praxe a stáže

Uvedomujeme si dôležitosť vyváženého vzdelávania študentov na školách po teoretickej aj po praktickej stránke a preto spolupracujeme so strednými ale aj vysokými školami na poskytovaní odborných praxí a exkurzií priamo v teréne a v našich priestoroch.

Stredoškolské praxe

Odborné praxe pre študentov stredných škôl organizujeme na základe vzájomnej spolupráce ZSE a školy. Sú to stredné priemyselné školy (SPŠ) a stredné odborné školy (SOŠ). Študenti môžu prax absolvovať na nasledovných útvaroch:

  • elektromerový servis,
  • sieťový servis pre vn, nn,
  • rozvodne/transformovne.

Každý študent je zaškolený v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a má inštruktora, ktorý je zodpovedný za jeho vedenie a bezpečnosť. Študenti sú priamo zapájaní iba do činností, ktoré nevyžadujú špeciálne oprávnenia alebo certifikáty.

SPŠ – študenti môžu absolvovať odbornú prax počas maturitných týždňov alebo počas prázdnin. Študenti sú po dohode so zástupcom skupiny ZSE na prax vyberaní pedagógom školy.

SOŠ – vybraní študenti môžu absolvovať celoročnú odbornú prax na základe podpísanej dohody medzi školou a skupinou ZSE. Prax sa orientuje najmä na oblasť rozvodní a transformovní.

Praxe pre študentov vysokých škôl

Stáže pre študentov vysokých škôl organizujeme na základe individuálnej požiadavky študentov alebo vzájomnej spolupráce ZSE a školy. Stáže sú pre študenta bezplatné a prebiehajú v oblasti elektrotechnickej a ekonomicko-administratívnej.