Podporujeme súťaživých študentov

4E.ON

4E

Energo edukatívny exponát Eureka 

zámerom súťaže je vytvoriť interaktívne edukatívne exponáty/vzdelávacie pomôcky, využiteľné pre stredné alebo základné školy. Exponáty sú zamerané na oblasti výroby, prenosu, distribúcie, transformácie, spotreby, merania, riadenia, bezpečnosti alebo šetrenia elektrickej energie.