ZSE Energia, a. s.

Údaje o spoločnosti

Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe odsúhlaseného modelu unbundlingu, ktorý spĺňa požiadavky na liberalizáciu energetického trhu SR a EÚ.

Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s pravidlami platnými v Európskej únii.

Spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom o energetike a na základe povolenia na dodávku elektriny, dodávku plynu a na distribúciu elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

V zmysle živnostenského zákona má spoločnosť vydaný živnostenský list na príslušné činnosti vyplývajúce z predmetu podnikania.

Rozhodnutie o zmenách podnikateľskej činnosti spoločnosti patrí výhradne do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 18. augusta 2006 a zapísaná do obchodného registra dňa 22. septembra 2006. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3978/B.

Spoločnosť bola založená z dôvodu zmien vyplývajúcich zo zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike podľa modelu unbundlingu, ktorý bol schválený orgánmi spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Dodávka elektriny
 • Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
 • Výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v  malých vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach a využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy
 • Reklamné a marketingové služby
 • Dodávka plynu
 • Spracovanie energetických auditov
 • Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených a nevyhradených elektrických zariadení
 • Poskytovanie podpornej energetickej služby
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Predstavenstvo

Predstavenstvo ZSE Energia, a.s., má troch členov. Predsedom predstavenstva je Juraj Krajcár.

Juraj Krajcár
  Mgr. Juraj Krajcár
  predseda predstavenstva
Rastislav Jamrich
  Ing. Rastislav Jamrich
  podpredseda predstavenstva
Juraj Bayer
  Ing., Mgr. Juraj Bayer, PhD.
  člen predstavenstva 


Michal Dubeň
  PhDr. Michal Dubeň
  člen predstavenstva 
Dušan Petrík
  Ing. Dušan Petrík
  člen predstavenstva Dozorná rada:

 • Jochen Kley, podpredseda dozornej rady
 • JUDr. Rastislav Hubač, člen dozornej rady
 • Ing. Andrea Schlettová, člen dozornej rady
 • Ing. Ladislav Ješík, člen dozornej rady
 • Ing. Martin Pleva, člen dozornej rady
 • Ing. Peter Hanulík, člen dozornej rady
 • Mgr. Helena Halászová, člen dozornej rady
 • Ing. Tomáš Pavlíček, člen dozornej rady