Výročné správy a účtovné závierky

Výročná správa spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2016

Výročná správa 2016 a Konsolidovaná učtovná závierka – 31. December 2016 a 2015 (PDF, 5,68 MB)

Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2016

Individuálna časť (PDF, 2,61 MB)
Konsolidovaná časť (PDF, 2,82 MB) 

Kľúčové údaje

Západoslovenská energetika, a.s.

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE):

V tis. EUR 2016 2015
Dlhodobý majetok 967 416 969 974
Obežný majetok 88 435 53 415
Aktíva spolu 1 055 851 1 023 389

 
Vlastné imanie 334 705 341 144
Dlhodobé záväzky 631 718 631 467
Krátkodobé záväz 89 428 50 778
Pasíva spolu 1 055 851 1 023 389

   
Tržby  39 000 43 991
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 53 923 60 468
EBITDA 58 024 64 138

   
Výnosy 118 125 123 927
Náklady  66 309 63 955
Zisk pred zdanením 51 816 59 972
Čistý zisk 50 860 57 944
Celkový súhrnný zisk 51 130 57 990

   
Peňažné výdavky na investície 3 650 5 453
Priemerný počet zamestnancov 303 309


Skupina ZSE

Kľúčové údaje o Skupine ZSE (Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s.,ZSE Development, s.r.o., ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE Business Services, s.r.o., ZSE MVE, s.r.o.):

Kľúčové údaje o Skupine ZSE k 31. decembru

V tis. EUR 2016 2015
Dlhodobý majetok 771 167 737 785
Obežný majetok 192 827 138 851
Aktíva spolu 963 994 876 301

 
Vlastné imanie 3 122 -39 035
Dlhodobé záväzky 752 919 747 681
Krátkodobé záväzky 207 953 167 655
Pasíva spolu 963 994 876 301

 
Tržby  1 001 286 1 009 024
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 145 707 139 355
EBITDA 194 497 186 386

 
Výnosy 1 027 386 1 035 373
Náklady  905 385 918 044
Zisk pred zdanením 122 001 117 329
Čistý zisk 98 622 88 071
Celkový súhrnný zisk 99 726 88 477

 
Peňažné výdavky na investície 68 843 81 227
Priemerný počet zamestnancov 1 793 1 767