Výročné správy a účtovné závierky

Výročná správa spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2015

Výročná správa (PDF, 4,11 MB)

Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2015

Individuálna časť (PDF, 1,56 MB)
Konsolidovaná časť (PDF, 1,54 MB) 

Kľúčové údaje

Západoslovenská energetika, a.s.

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii:

V tis. EUR 2015 2014
Dlhodobý majetok 969 974 974 707
Obežný majetok 53 415 38 285
Aktíva spolu 1 023 389 1 012 992Vlastné imanie 341 144 344 112
Dlhodobé záväzky 631 401 631 120
Krátkodobé záväzky 50 844 37 760
Pasíva spolu 1 023 389 1 012 992

 
Tržby  44 196 58 239
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 60 457 76 843
EBITDA 64 127 83 975

 
Výnosy 124 132 140 464
Náklady  64 171 76 838
Zisk pred zdanením 59 961 63 626
Čistý zisk 57 935 61 361

 
Investície 5 453 10 004
Priemerný počet zamestnancov 309 367


Skupina ZSE

Kľúčové údaje o Skupine ZSE (Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s., Enermont s.r.o.) podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii:

Kľúčové údaje o Skupine ZSE k 31. decembru

V tis. EUR 2015 2014
Dlhodobý majetok 735 785 702 814
Obežný majetok 138 851 138 415
Aktíva spolu 874 636 841 229

 
Vlastné imanie -39 035 -66 554
Dlhodobé záväzky 745 638 738 897
Krátkodobé záväzky 168 033 168 886
Pasíva spolu 874 636 841 229

 
Tržby  1 009 024 1 013 018
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 139 241 137 304
EBITDA 186 272 183 088

 
Výnosy 1 035 346 1 041 084
Náklady  918 131 925 822
Zisk pred zdanením 117 215 115 262
Čistý zisk 87 982 84 148

 
Investície 81 227 70 503
Priemerný počet zamestnancov 1 767 1 817