Výročné správy a účtovné závierky

Výročná správa spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2017

Výročná správa 2017 a Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka 2017 (PDF, 10 MB)

 

Kľúčové údaje

Západoslovenská energetika, a.s.

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE):

V tis. EUR 2017 2016
Dlhodobý majetok 646 524 967 416
Obežný majetok 422 214 88 435
Aktíva spolu 1 068 738 1 055 851

   
Vlastné imanie 354 824 334 705
Dlhodobé záväzky 316 885 631 718
Krátkodobé záväzky 397 029 89 428
Pasíva spolu 1 068 738 1 055 851

   
Pokračujúce činnosti    
Tržby  18 248 18 341
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 69 370 51 475
EBITDA 71 960 54 279

   
Výnosy 112 996 97 295
Náklady  -43 542 -47 914
Zisk pred zdanením 69 454 49 381
Čistý zisk u pokračujúcich činnosti 68 834 49 057
Čistý zisk z ukončovaných činnosti 1 860 1 803
Čistý zisk spolu 70 694 50 860
Celkový súhrnný zisk 70 583 51 130

   
Investície 4 051 4 598
Priemerný počet zamestnancov 306 303


Skupina ZSE

Kľúčové údaje o Skupine ZSE (Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s.,ZSE Development, s.r.o., ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE Business Services, s.r.o., ZSE MVE, s.r.o.):

Kľúčové údaje o Skupine ZSE k 31. decembru

V tis. EUR 2017 2016
Dlhodobý majetok 807 696 771 167
Obežný majetok 214 258 192 827
Aktíva spolu 1 021 954 963 994

   
Vlastné imanie 50 226 3 122
Dlhodobé záväzky 452 326 752 919
Krátkodobé záväzky 519 402 207 953
Pasíva spolu 1 021 954 963 994

   
Tržby  1 064 997 1 000 706
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 150 956 145 707
EBITDA 200 049 194 497

   
Výnosy 1 089 993 1 026 806
Náklady  -960 059 -904 805
Zisk pred zdanením 129 934 122 001
Čistý zisk 97 561 98 622
Celkový súhrnný zisk 97 569 99 726

   
Peňažné výdavky na investície 62 510 68 843
Priemerný počet zamestnancov 1 811 1 793