Sme zodpovední voči životnému prostrediu

Chrániť životné prostredie pre dnešné a budúce generácie a dodržiavať všetky platné zákony a smernice o ochrane životného prostredia je jedným zo základných zámerov skupiny ZSE.

Našu starostlivosť venujeme ochrane pôdy, vody, ovzdušia aj zvierat. Podporujeme využívanie a sami aj používame obnoviteľné zdroje energie.

Chránime dravce na Slovensku

Od roku 2002 sme sa pripojili k naplneniu Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 1998 — 2010. V spolupráci so združením Ochrana dravcov na Slovensku realizujeme projekt inštalácie hrebeňových zábran na nové, existujúce a rekonštruované 22 kV vedenia, ktoré zabraňujú úhynu vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. V roku 2009 sme takto ošetrili viac ako 1 600 stĺpov. V záujme zachovania orla kráľovského v slovenskej časti Karpát dalo v roku 2004 vedenie ZSE prísľub participácie na projekte vo výške 420 368 eur na nakúpenie a montáž zábran na stĺpy elektrických vedení.

Ochrana prírody

Splnenie požiadaviek národnej legislatívy považujeme za základný stupeň nášho environmentálneho správania. Staviame nové a rekonštruujeme jestvujúce stanovištia transformátorov a sklady nebezpečných látok s použitím najnovších technológií a vysokokvalitných izolačných materiálov. Minimalizujeme využívanie prírodných zdrojov a budujeme vlastné čistiarne odpadových vôd. Priebežne aktualizujeme vlastnú koncepciu Programu odpadového hospodárstva na báze separácie a zhodnocovania odpadov ako druhotných surovín. Kvalitu ovzdušia kontinuálne monitorujeme cez kontrolu produkcie emisií.

Svetový deň Zeme

Od roku 2007 sa každoročne stretávame 22. apríla v ekologicky ladenom prostredí pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Tento deň je prepojením zamestnancov s externým prostredím, predovšetkým so študentmi, a je naplnený nielen filmami, diskusiami, ale aj prezentáciami v oblasti ekológie a od roku 2009 aj súťažou Najlepší nápad.

Diskutujeme o klimatických zmenách

Business Leaders Forum (BLF) je združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov spoločensky zodpovedného podnikania. My sme súčasťou tohto fóra od roku 2004. V marci 2010 sa uskutočnilo prvé stretnutie novej skupiny pre klimatickú zmenu v rámci BLF. Výborná „zelená" atmosféra bola základom pre načrtnutie aktivít podporujúcich nielen zmenu pre zmiernenie klimatických zmien, ale predovšetkým myslenia a postoje verejnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Pretože tie sú pri každej veľkej zmene najdôležitejšími kritériami.

Štyri bioplynové elektrárne

E.ON Slovensko, a.s., sa stal strategickým investorom v bioplynových elektrárňach v Horovciach, Cetíne, Ladzanoch a Hontianskych Moravciach. Nové elektrárne, ktorých spoločný výkon je 4 MW, dodajú do distribučnej siete ročne 32 400 MWh elektriny. Použitie bioplynu na výrobu elektrickej energie prispieva k ochrane životného prostredia. Vstupnou surovinou na výrobu bioplynu je kukuričná siláž dopestovaná na Slovensku. Odberom kukuričnej siláže zároveň podporujeme stabilitu pracovných miest v poľnohospodárskom sektore a diverzifikáciu vidieka.

Malé vodné elektrárne

Skupina ZSE vlastní dve malé vodné elektrárne v Nitre a Jelšovciach, ktoré sú v prevádzke už od šesťdesiatych rokov. Súčasťou oboch elektrární sú valcové jazy a plavebné komory. Sú tak vybudované vodné diela ako riečne stupne, ktoré slúžia na využitie hydrologických pomerov rieky na výrobu elektrickej energie. Vodné elektrárne majú spoločný výkon 1,8 MW. V rokoch 1997 až 2004 prešli obe vodné elektrárne rekonštrukciami s dôrazom na environmentálne hľadiská prevádzky.