Vzdelávanie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných projektoch.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím prispievajú k pozitívnej zmene. O problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale zároveň je nevyhnutné zmeniť aj svoje konanie. Program preto motivuje k realizácii dlhodobých a praktických aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Živica školy podporuje množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tak tvorí sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene.Aktuálne je v programe zapojených 321 škôl, 6100 učiteľov meniacich svoju školu a 60 000 aktívnych žiakov z celého Slovenska.

 

www.zelenaskola.sk

Sokratov inštitút je akreditované štúdium pre aktívnych študentov VŠ, ktorého cieľom je vychovávať budúcich lídrov Slovenska. Štúdium na Sokratovom inštitúte pozostáva z 10 workshopov, ktoré vedú slovenské a zahraničné osobnosti s rozsiahlymi skúsenosťami a expertízou. Dôležitou súčasťou štúdia na Sokratovom inštitúte je realizácia mikroprojektu každým študentom. Štúdium sa uzatvára záverečným kolokviom, na ktorom sa vyhodnocuje priebeh celého štúdia. Sokratov inštitút vytvára priestor na získavanie nových kontaktov s výraznými osobnosťami z občianskeho, verejného a biznis sektora. Prostredníctvom workshopov sa učia zručnostiam aj vedomostiam a zároveň prinášajú témy, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu.