Dodávatelia - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeDodávatelia

Sme zodpovední voči dodávateľom

Naše podnikanie sa zakladá na dôvere. Spôsob, akým podnikáme, určujú naše zásady a naše hodnoty, ktoré odzrkadľujú vysoký stupeň spoločensky zodpovedného podnikania.

Ten sme si stanovili nielen pre seba, ale očakávame ho aj od našich obchodných partnerov, dodávateľov a ich subdodávateľov.

Naším cieľom je dosiahnuť uplatňovanie politiky v rámci celého dodávateľského reťazca do tej miery, akú umožňuje náš vplyv. Spoločnosť E.ON identifikovala tri oblasti, ktoré považuje za kľúčové pre zabezpečenie vysokej úrovne zodpovedného podnikania v rámci dodávateľského reťazca. Ide o oblasti dodržiavania ľudských práv a zabezpečenia vhodných pracovných podmienok, obmedzenia environmentálnych vplyvov a zachovávania vysokého etického štandardu podnikania.

E.ON politika zodpovedného verejného obstarávania, ktorú sa Západoslovenská energetika, a.s., ako člen skupiny E.ON zaviazala dodržiavať, je pevne ukotvená v medzinárodných dohovoroch a deklaráciách, ktoré sú obsiahnuté v desiatich princípoch iniciatívy OSN Global Compact. Ako súčasť kontroly dodržiavania tejto politiky môžeme vykonať návštevu konkrétnych výrobných lokalít. Zároveň aj tretím stranám ponúkame spoluprácu na dosiahnutí alebo zlepšení zachovávania programu súladu.

Svojich dodávateľov si vyberáme na základe transparentných a objektívnych postupov. Používame nástroje elektronickej aukcie, ktoré transparentným spôsobom urýchľujú a zefektívňujú procesy nákupu. Elektronická aukcia je vyjednávací nástroj, ktorý zabezpečuje transparentnosť výberu dodávateľov a obstarávania tovarov a služieb, rovnosť príležitostí a fair play.