Životné prostredie - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeŽivotné prostredie

Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí dlhodobo k prioritám Skupiny ZSE.

Na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou na území, ktoré je zároveň súčasťou distribučnej oblasti ZSE, sa energetici podieľajú spoločne s ochranármi už viac ako 20 rokov. Skupina ZSE v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku dlhodobo realizuje projekty na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Zároveň sme spolu s ornitológmi odštartovali projekt, v rámci ktorého bolo na stožiare elektrického vedenia inštalovaných už viac ako 60 búdok pre sokoly.

O význame udržateľného správania sa každého jednotlivca chceme vzdelávať aj širokú verejnosť. ZSE v roku 2020 prišla ako prvá na Slovensku s produktom Zelená elektrina, vďaka ktorému môžu slovenské domácnosti odoberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. V spolupráci s osobnosťami moderného Slovenska tiež prinášame projekt www.zelene-napady.sk, ktorý ponúka inšpirácie a praktické nápady do každej domácnosti, ktorá chce byť šetrnejšia k prírode.

V neposlednom rade k udržateľnosti prispievame aj na našich pracoviskách, kde krok po kroku realizujeme opatrenia a aktivity pre znižovanie spotreby a odpadu. Našich zamestnancov tiež informujeme o možnostiach šetrnejšieho životného štýlu prostredníctvom pravidelných informačných kampaní.

Životné prostredie

Zelená zima

Zelené leto

www.zelene-napady.sk

www.dravce.sk

Splnenie požiadaviek vnútroštátnej legislatívy považujeme za základný stupeň nášho environmentálneho správania. Staviame nové a rekonštruujeme jestvujúce stanovištia transformátorov a sklady nebezpečných látok s použitím najnovších technológií a vysokokvalitných izolačných materiálov. Minimalizujeme využívanie prírodných zdrojov a budujeme vlastné čistiarne odpadových vôd. Priebežne aktualizujeme vlastnú koncepciu programu odpadového hospodárstva na báze separácie a zhodnocovania odpadov ako druhotných surovín. Kvalitu ovzdušia priebežne monitorujeme cez kontrolu produkcie emisií.

Skupina ZSE vlastní dve malé vodné elektrárne v Nitre a Jelšovciach, ktoré sú v prevádzke už od šesťdesiatych rokov. Súčasťou oboch elektrární sú valcové jazy a plavebné komory. Sú tak vybudované vodné diela ako riečne stupne, ktoré slúžia na využitie hydrologických pomerov rieky na výrobu elektrickej energie. Vodné elektrárne majú spoločný výkon 1,8 MW. V rokoch 1997 až 2004 prešli obe vodné elektrárne rekonštrukciami s dôrazom na environmentálne hľadiská prevádzky.