Životné prostredie

Chrániť životné prostredie pre dnešné a budúce generácie a dodržiavať všetky platné zákony a smernice o ochrane životného prostredia je jedným zo základných zámerov skupiny ZSE.

Splnenie požiadaviek národnej legislatívy považujeme za základný stupeň nášho environmentálneho správania. Staviame nové a rekonštruujeme jestvujúce stanovištia transformátorov a sklady nebezpečných látok s použitím najnovších technológií a vysokokvalitných izolačných materiálov. Minimalizujeme využívanie prírodných zdrojov a budujeme vlastné čistiarne odpadových vôd. Priebežne aktualizujeme vlastnú koncepciu Programu odpadového hospodárstva na báze separácie a zhodnocovania odpadov ako druhotných surovín. Kvalitu ovzdušia kontinuálne monitorujeme cez kontrolu produkcie emisií.

Skupina ZSE vlastní dve malé vodné elektrárne v Nitre a Jelšovciach, ktoré sú v prevádzke už od šesťdesiatych rokov. Súčasťou oboch elektrární sú valcové jazy a plavebné komory. Sú tak vybudované vodné diela ako riečne stupne, ktoré slúžia na využitie hydrologických pomerov rieky na výrobu elektrickej energie. Vodné elektrárne majú spoločný výkon 1,8 MW. V rokoch 1997 až 2004 prešli obe vodné elektrárne rekonštrukciami s dôrazom na environmentálne hľadiská prevádzky.