Prehľad akcionárov

Západoslovenská energetika, a.s.

K 31. 12. 2013 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Ministerstvo hospodárstva SR 100 454 51 % 51 %
E.ON Slovensko, a.s. 76 818
39 % 39 %
E.ON Beteiligungen GmbH 19 697 10 % 10 %


Západoslovenská distribučná, a.s.

K 31. 12. 2013 EUR        
výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a.s.                  
663 911 580                      
100 % 100 %


ZSE Energia, a.s.

K 31. 12. 2013 EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a.s. 6 638 784 100 % 100 %