Profil ZSE

Na základe právneho rámca daného smernicou Európskej únie o spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrickou energiou, ktorá bola prebraná do slovenskej legislatívy zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike, došlo 1. júla 2007 k oddeleniu distribúcie elektrickej energie ako regulovanej činnosti od obchodu s elektrinou, ktorý podlieha voľnému trhu.

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. Dňom 1. júla 2007 sa zo ZSE vyčlenili do samostatných dcérskych spoločností služby prevádzky distribučnej sústavy ako aj obchod a predaj elektrickej energie.  ZSE Energia, a.s., a Západoslovenská distribučná, a.s., sú 100 % dcérske spoločnosti ZSE.

ZSE naďalej poskytuje zákaznícke služby vrátane fakturácie všetkým svojim zákazníkom – domácnostiam,  podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva.

ZSE pôsobí na slovenskom trhu od roku 1922.

Ústredie:

Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

kontakt@zse.sk

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2107012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0210 7012
BIC:SUBASKBX

IČO: 35823551
IČ DPH: SK2020285256

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2852/B