ZSE Elektrárne, s.r.o.

Spoločnosť ZSE Elektrárne, s.r.o., je prevádzkovateľom paroplynovej elektrárne pri obci Malženice na západnom Slovensku, ktorá je v súčasnosti najväčšou paroplynovou elektrárňou na Slovensku. Technické riešenie spočíva v spoločnom hriadeli, ktorý spája plynovú turbínu s výkonom 284 MW a parnú turbínu s výkonom 152 MW, pričom spolu dosahujú výkon 430 MW, ktorý je porovnateľný s výkonom jedného bloku atómovej elektrárne.

Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 2010, v roku 2013 bola z dôvodu nepriaznivých podmienok na energetických trhoch odstavená. Od augusta roku 2018 je malženická paroplynová elektráreň v 100 % vlastníctve spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. a zároveň sa vrátila späť do prevádzky. Aktuálny celoeurópsky trend ekologizácie výroby elektrickej energie dáva elektrárni predpoklad na udržateľnú ekonomickú prevádzku aj výhľadovo. Technická dostupnosť elektrárne je v zmysle ACER požiadaviek reportovaná na certifikovanej platforme REMITOR.

Elektráreň spaľuje zemný plyn a s priemernou účinnosťou 52,3 % patrí medzi najmodernejšie  zdroje v SR. Z pohľadu nízkeho emisného faktoru CO2 patrí medzi najekologickejšie zdroje spomedzi konvenčných tepelných elektrární. Elektráreň vyrába a dodáva elektrinu do elektrizačnej sústavy SR cez napojenie do elektrickej rozvodne v Križovanoch a poskytuje podporné služby pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. Táto lokalita je strategický  tranzitný a distribučný uzol na Slovensku, odkiaľ sa elektráreň dokáže podieľať na obnove elektrickej siete (štart z tmy) vďaka svojej energetickej sebestačnosti z dieselových agregátov umiestnených priamo v areáli. Vzhľadom na svoje technické parametre a regulačné schopnosti zaujíma paroplynová elektráreň Malženice významné miesto medzi výrobcami elektrickej energie na Slovensku.

www.elektraren-malzenice.sk

Kontaktné údaje

Informácie:

IČO: 36239593
IČ DPH: SK2021542259

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 12311/T

Sídlo:

ZSE Elektrárne, s.r.o.
SPP Kompresorová stanica 3
919 33 Trakovice

Telefón:

+421 33 3235101

E-mail:

info@ppc-malzenice.sk