Výnimočné školy - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Výnimočné školy

Zvyšovanie kvality vzdelávania na Slovensku podporuje skupina ZSE v neposlednom rade aj prostredníctvom vlastného grantového programu Výnimočné školy, ktorý vyhlasuje Nadácia ZSE. Cieľmi programu sú tiež podpora aktívnych učiteliek a učiteľov s inovatívnym prístupom a odvahou profesne aj osobnostne rásť, pozitívna komunikácia a posilnenie povolania učiteľa

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na vzdelávanie a mentoring pre pedagógov, aplikovateľné v rámci realizácie projektu na vyučovaní, ako aj na učebné pomôcky, školské a technické vybavenie potrebné v rámci projektových aktivít. Vítame projekty s aktívnym zapojením žiakov a študentov, podporujúce spoluprácu, inklúziu, aj projekty zamerané na výchovu k občianstvu, mediálnu gramotnosť a rozvoj kritického myslenia.

Nadácia ZSE

Výnimočné školy

Výnimočné školy

Ďalej na Nadácia ZSE