Hospodárske výsledky ZSE Energia, a.s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeHospodárske výsledky
ZSE Energia, a. s. (ZSEE)

ZSEE začala svoju podnikateľskú činnosť 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť ZSE. Poslaním spoločnosti je zabezpečovať predaj elektriny a zemného plynu na území celého Slovenska a dlhodobo poskytovať spoľahlivé služby za prijateľné ceny s ohľadom na životné prostredie a v súlade s pravidlami platnými v rámci Európskej únie.

Portfólio produktov ZSE Energia, a. s. sa rozrastá o poskytovanie komplexných energetických riešení pre zákazníkov akými sú napríklad smart-home, riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo balíky služieb s pridanou hodnotou.

ZSE Energia, a.s. poskytuje svoje služby v súlade so zákonom o energetike a povolením na dodávky elektriny vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Obežné aktíva spoločnosti tvoria najmä pohľadávky z obchodného styku a krátkodobé záväzky tvoria najmä záväzky z obchodného styku, ktoré obe súvisia s dodávkou a distribúciou elektriny a plynu ako aj poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond.

Hlavný zdrojom príjmov a EBITDA ZSEE sú tržby z dodávok a distribúcie elektriny a zemného plynu. Trhový podiel ZSEE na Slovensku je 30 % (2015) na trhu s dodávkou  elektrickej energie a 3,8 % (2015) na trhu s dodávkou zemného plynu. Nedávno pribudol tiež príjem z poskytovania komplexných energetických riešení pre zákazníkov. 

Tržby z distribúcie elektriny a plynu sú len prefakturované, pretože dodávatelia fakturujú odberateľom dodávku i distribúciu, avšak časť tržieb za distribúciu sa následne prevedie na prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu.

Kľúčové údaje k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti ZSE Energia, a.s.:

V tis. EUR 2021
Dlhodobý majetok  18 157
Obežný majetok  239 710
Aktíva spolu 257 867
Vlastné imanie  45 970
Dlhodobé záväzky  7 695
Krátkodobé záväzky  204 202
Pasíva spolu 257 867
Tržby   1 302 883
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)  24 213
EBITDA 25 517
Výnosy  1 305 495
Náklady   -1 281 440
Zisk pred zdanením 24 055
 
Čistý zisk  18 401
Celkový súhrnný zisk 18 910
 
Investície 1 213
Priemerný počet zamestnancov   276