Hospodárske výsledky
ZSE Energia, a. s. (ZSEE)

ZSEE začala svoju podnikateľskú činnosť 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť ZSE. Poslaním spoločnosti je zabezpečovať predaj elektriny a zemného plynu na území celého Slovenska a dlhodobo poskytovať spoľahlivé služby za prijateľné ceny s ohľadom na životné prostredie a v súlade s pravidlami platnými v rámci Európskej únie.

Portfólio produktov ZSE Energia, a. s. sa rozrastá o poskytovanie komplexných energetických riešení pre zákazníkov akými sú napríklad smart-home, riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo balíky služieb s pridanou hodnotou.

ZSE Energia, a.s. poskytuje svoje služby v súlade so zákonom o energetike a povolením na dodávky elektriny vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Obežné aktíva spoločnosti tvoria najmä pohľadávky z obchodného styku a krátkodobé záväzky tvoria najmä záväzky z obchodného styku, ktoré obe súvisia s dodávkou a distribúciou elektriny a plynu ako aj poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond.

Hlavný zdrojom príjmov a EBITDA ZSEE sú tržby z dodávok a distribúcie elektriny a zemného plynu. Trhový podiel ZSEE na Slovensku je 30 % (2015) na trhu s dodávkou  elektrickej energie a 3,8 % (2015) na trhu s dodávkou zemného plynu. Nedávno pribudol tiež príjem z poskytovania komplexných energetických riešení pre zákazníkov. 

Tržby z distribúcie elektriny a plynu sú len prefakturované, pretože dodávatelia fakturujú odberateľom dodávku i distribúciu, avšak časť tržieb za distribúciu sa následne prevedie na prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu.

Kľúčové údaje k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti ZSE Energia, a.s.:

V tis. EUR 20192018
Dlhodobý majetok 16 874 8 464
Obežný majetok 208 640 160 569
Aktíva spolu 225 514 169 033
Vlastné imanie 45 268 41 438
Dlhodobé záväzky 9 571 922
Krátkodobé záväzky 170 675 126 673
Pasíva spolu 225 514 169 033
Tržby  1 018 550 838 609
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 24 712 20 057
EBITDA 27 319 21 817
Výnosy 1 020 621 841 029
Náklady  -996 069 -820 967
Zisk pred zdanením 24 552 20 062
Čistý zisk 18 567 14 797
Celkový súhrnný zisk 18 347 14 938
Investície 991 1 623
Priemerný počet zamestnancov  272 261