Hospodárske výsledky
ZSE Energia, a. s. (ZSEE)

ZSEE začala svoju podnikateľskú činnosť 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť ZSE. Poslaním spoločnosti je zabezpečovať predaj elektriny a zemného plynu na území celého Slovenska a dlhodobo poskytovať spoľahlivé služby za prijateľné ceny s ohľadom na životné prostredie a v súlade s pravidlami platnými v rámci Európskej únie.

Portfólio produktov ZSE Energia, a. s. sa rozrastá o poskytovanie komplexných energetických riešení pre zákazníkov akými sú napríklad smart-home, riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo balíky služieb s pridanou hodnotou.

ZSE Energia, a.s. poskytuje svoje služby v súlade so zákonom o energetike a povolením na dodávky elektriny vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Obežné aktíva spoločnosti tvoria najmä pohľadávky z obchodného styku a krátkodobé záväzky tvoria najmä záväzky z obchodného styku, ktoré obe súvisia s dodávkou a distribúciou elektriny a plynu ako aj poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond.

Hlavný zdrojom príjmov a EBITDA ZSEE sú tržby z dodávok a distribúcie elektriny a zemného plynu. Trhový podiel ZSEE na Slovensku je 30 % (2015) na trhu s dodávkou  elektrickej energie a 3,8 % (2015) na trhu s dodávkou zemného plynu. Nedávno pribudol tiež príjem z poskytovania komplexných energetických riešení pre zákazníkov. 

Tržby z distribúcie elektriny a plynu sú len prefakturované, pretože dodávatelia fakturujú odberateľom dodávku i distribúciu, avšak časť tržieb za distribúciu sa následne prevedie na prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu.

Kľúčové údaje k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti ZSE Energia, a.s.:

V tis. EUR 20202019
Dlhodobý majetok 13 942 16 874
Obežný majetok 224 235 208 640
Aktíva spolu 238 177 225 514
Vlastné imanie 51 156 45 268
Dlhodobé záväzky 7 927 9 571
Krátkodobé záväzky 179 094 170 675
Pasíva spolu 238 177 225 514
Tržby  1 094 375 1 018 550
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 32 572 24 712
EBITDA 35 290 27 319
Výnosy 1 096 731 1 020 621
Náklady  -1 064 739 -996 069
Zisk pred zdanením 31 992 24 552
Čistý zisk 24 348 18 567
Celkový súhrnný zisk 24 192 18 347
Investície 1 433 991
Priemerný počet zamestnancov  272 272