ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeHospodárske výsledky
ZSE Energia, a. s. (ZSEE)

ZSEE začala svoju podnikateľskú činnosť 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť ZSE. Poslaním spoločnosti je zabezpečovať predaj elektriny a zemného plynu na území celého Slovenska a dlhodobo poskytovať spoľahlivé služby za prijateľné ceny s ohľadom na životné prostredie a v súlade s pravidlami platnými v rámci Európskej únie.

Portfólio produktov ZSE Energia, a. s. sa rozrastá o poskytovanie komplexných energetických riešení pre zákazníkov akými sú napríklad smart-home, riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo balíky služieb s pridanou hodnotou.

ZSE Energia, a.s. poskytuje svoje služby v súlade so zákonom o energetike a povolením na dodávky elektriny vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Obežné aktíva spoločnosti tvoria najmä pohľadávky z obchodného styku a krátkodobé záväzky tvoria najmä záväzky z obchodného styku, ktoré obe súvisia s dodávkou a distribúciou elektriny a plynu ako aj poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond.

Hlavný zdrojom príjmov a EBITDA ZSEE sú tržby z dodávok a distribúcie elektriny a zemného plynu. Trhový podiel ZSEE na Slovensku je 30 % (2015) na trhu s dodávkou  elektrickej energie a 3,8 % (2015) na trhu s dodávkou zemného plynu. Nedávno pribudol tiež príjem z poskytovania komplexných energetických riešení pre zákazníkov. 

Tržby z distribúcie elektriny a plynu sú len prefakturované, pretože dodávatelia fakturujú odberateľom dodávku i distribúciu, avšak časť tržieb za distribúciu sa následne prevedie na prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu.

Kľúčové údaje k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti ZSE Energia, a.s.:

V tis. EUR 20212020
Dlhodobý majetok  18 157 15 665
Obežný majetok  239 710 222 512
Aktíva spolu 257 867 238 177
Vlastné imanie  45 970 51 156
Dlhodobé záväzky  7 695 7 927
Krátkodobé záväzky  204 202 179 094
Pasíva spolu 257 867 238 177
Tržby   1 302 883 1 094 375
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)  24 213 32 572
EBITDA 25 517  34 434
Výnosy  1 305 495 1 096 731
Náklady   -1 281 440
-1 064 739
Zisk pred zdanením 24 055
31 992
Čistý zisk  18 401 24 348
Celkový súhrnný zisk 18 910
24 192
Investície 1 063 1 433
Priemerný počet zamestnancov   276 272