Hospodárske výsledky Západoslovenská energetika, a.s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeHospodárske výsledky
Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)

ZSE je holdingová spoločnosť, ktorá riadi svoje dcérske spoločnosti a taktiež im poskytuje podporné služby, ako sú napríklad služby zákazníkom, účtovníctvo, dane, financie a regulácia.

Dňom 1. júla 2007 sa stali súčasťou ZSE dcérske spoločnosti zodpovedné za prevádzkovanie distribučnej sústavy a obchodovanie s elektrickou energiou. Tento krok vychádzal zo smernice Európskej únie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorá bola prebraná do slovenskej legislatívy zákonom č. 656/2004 Zb. o energetike.

Stále aktíva tvoria najmä finančné investície do dcérskych spoločností a majetkových účastí. Vlastné imanie tvorí najmä základné imanie a zákonný rezervný fond. Dlhodobé záväzky súvisia s emisiou eurodlhopisov v roku 2013 vo výške 630 mil. EUR.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA v ZSE je príjem z dividend od dcérskych spoločností a majetkových účastí. Ďalším významným zdrojom sú tržby z poskytovania podporných aktivít dcérskym spoločnostiam.

Kľúčové údaje o ZSE k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE):

V tis. EUR 20222021
Dlhodobý majetok 657 257 966 944
Obežný majetok 476 117 87 912
Aktíva spolu 1 133 374 1 054 856
Vlastné imanie 357 593 372 562
Dlhodobé záväzky 323 375 634 461
Krátkodobé záväzky 452 406 47 833
Pasíva spolu 1 133 374 1 054 856
Pokračujúce činnosti    
Tržby  17 552 16 571
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 72 406 91 218
EBITDA 75 365 95 299
Výnosy 118 053 134 596
Náklady  -44 537 -42 908
Zisk pred zdanením 73 516 91 688
Čistý zisk spolu 72 861 90 490
Celkový súhrnný zisk 72 950 90 871
Investície 3 666 2 205
Priemerný počet zamestnancov 178 166