ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeHospodárske výsledky
Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)

ZSE je holdingová spoločnosť, ktorá riadi svoje dcérske spoločnosti a taktiež im poskytuje podporné služby, ako sú napríklad služby zákazníkom, účtovníctvo, dane, financie a regulácia.

Dňom 1. júla 2007 sa stali súčasťou ZSE dcérske spoločnosti zodpovedné za prevádzkovanie distribučnej sústavy a obchodovanie s elektrickou energiou. Tento krok vychádzal zo smernice Európskej únie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorá bola prebraná do slovenskej legislatívy zákonom č. 656/2004 Zb. o energetike.

Stále aktíva tvoria najmä finančné investície do dcérskych spoločností a majetkových účastí. Vlastné imanie tvorí najmä základné imanie a zákonný rezervný fond. Dlhodobé záväzky súvisia s emisiou eurodlhopisov v roku 2013 vo výške 630 mil. EUR.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA v ZSE je príjem z dividend od dcérskych spoločností a majetkových účastí. Ďalším významným zdrojom sú tržby z poskytovania podporných aktivít dcérskym spoločnostiam.

Kľúčové údaje o ZSE k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE):

V tis. EUR 20202019
Dlhodobý majetok 972 572 972 682
Obežný majetok 129 791 117 687
Aktíva spolu 1 102 363 1 090 369
Vlastné imanie 371 293 355 385
Dlhodobé záväzky 634 296 634 641
Krátkodobé záväzky 96 774 100 343
Pasíva spolu 1 102 363 1 090 369
Pokračujúce činnosti    
Tržby  15 484 16 033
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 89 895 74 676
EBITDA 93 921 78 256
Výnosy 133 345 116 835
Náklady  -42 968 -41 625
Zisk pred zdanením 90 377 75 210
Čistý zisk u pokračujúcich činnosti 89 816 74 358
Čistý zisk z ukončovaných činnosti   0
Čistý zisk spolu 89 816 74 358
Celkový súhrnný zisk 89 652 74 210
Investície 4 961 4 790
Priemerný počet zamestnancov 169 166