Hospodárske výsledky
Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)

ZSE je holdingová spoločnosť, ktorá riadi svoje dcérske spoločnosti a taktiež im poskytuje podporné služby, ako sú napríklad služby zákazníkom, účtovníctvo, dane, financie a regulácia.

Dňom 1. júla 2007 sa stali súčasťou ZSE dcérske spoločnosti zodpovedné za prevádzkovanie distribučnej sústavy a obchodovanie s elektrickou energiou. Tento krok vychádzal zo smernice Európskej únie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorá bola prebraná do slovenskej legislatívy zákonom č. 656/2004 Zb. o energetike.

Stále aktíva tvoria najmä finančné investície do dcérskych spoločností a majetkových účastí. Vlastné imanie tvorí najmä základné imanie a zákonný rezervný fond. Dlhodobé záväzky súvisia s emisiou eurodlhopisov v roku 2013 vo výške 630 mil. EUR.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA v ZSE je príjem z dividend od dcérskych spoločností a majetkových účastí. Ďalším významným zdrojom sú tržby z poskytovania podporných aktivít dcérskym spoločnostiam.

Kľúčové údaje o ZSE k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE):

V tis. EUR 20202019
Dlhodobý majetok 972 572 972 682
Obežný majetok 129 791 117 687
Aktíva spolu 1 102 363 1 090 369
Vlastné imanie 371 293 355 385
Dlhodobé záväzky 634 296 634 641
Krátkodobé záväzky 96 774 100 343
Pasíva spolu 1 102 363 1 090 369
Pokračujúce činnosti    
Tržby  15 484 16 033
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 89 895 74 676
EBITDA 93 921 78 256
Výnosy 133 345 116 835
Náklady  -42 968 -41 625
Zisk pred zdanením 90 377 75 210
Čistý zisk u pokračujúcich činnosti 89 816 74 358
Čistý zisk z ukončovaných činnosti   0
Čistý zisk spolu 89 816 74 358
Celkový súhrnný zisk 89 652 74 210
Investície 4 961 4 790
Priemerný počet zamestnancov 169 166