Hospodárske výsledky
Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)

ZSE je holdingová spoločnosť, ktorá riadi svoje dcérske spoločnosti a taktiež im poskytuje podporné služby, ako sú napríklad služby zákazníkom, účtovníctvo, dane, financie a regulácia.

Dňom 1. júla 2007 sa stali súčasťou ZSE dcérske spoločnosti zodpovedné za prevádzkovanie distribučnej sústavy a obchodovanie s elektrickou energiou. Tento krok vychádzal zo smernice Európskej únie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorá bola prebraná do slovenskej legislatívy zákonom č. 656/2004 Zb. o energetike.

Stále aktíva tvoria najmä finančné investície do dcérskych spoločností a majetkových účastí. Vlastné imanie tvorí najmä základné imanie a zákonný rezervný fond. Dlhodobé záväzky súvisia s emisiou eurodlhopisov v roku 2013 vo výške 630 mil. EUR.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA v ZSE je príjem z dividend od dcérskych spoločností a majetkových účastí. Ďalším významným zdrojom sú tržby z poskytovania podporných aktivít dcérskym spoločnostiam.

Kľúčové údaje o ZSE k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE):

V tis. EUR 20192018
Dlhodobý majetok 972 682 961 400
Obežný majetok 117 687 78 434
Aktíva spolu 1 090 369 1 039 834
Vlastné imanie 355 385 345 004
Dlhodobé záväzky 634 641 627 672
Krátkodobé záväzky 100 343 67 158
Pasíva spolu 1 090 369 1 039 834
Pokračujúce činnosti    
Tržby  16 033 16 545
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 74 676 66 869
EBITDA 78 256 69 636
Výnosy 116 835 116 534
Náklady  -41 625 -52 835
Zisk pred zdanením 75 210 63 699
Čistý zisk u pokračujúcich činnosti 74 358 64 037
Čistý zisk z ukončovaných činnosti 0 0
Čistý zisk spolu 74 358 64 037
Celkový súhrnný zisk 74 210 64 152
Investície 4 790 2 984
Priemerný počet zamestnancov 166 166