ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVzdelávanie a rozvoj

Cieľom vzdelávacích a rozvojových aktivít je poskytnúť zamestnancom požadované odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce na
danej pozícii. Vzdelávacie a rozvojové aktivity vyplývajú z hodnotiacich rozhovorov a kariérneho plánu a zabezpečujú profesionálny a osobnostný
rozvoj zamestnancov skupiny ZSE.

Legislatívne školenia (povinné periodické školenia)

Legislatívne školenia sú školenia vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky pre jednotlivé pracovné pozície. Delíme ich na:

  • základné,
  • opakované,
  • aktualizačné odborné prípravy.

Interné vzdelávacie aktivity

Medzi interné vzdelávacie aktivity patria:

  • katalógové školenia - školenia mäkkých zručností (soft skills), ktoré sú realizované v priebehu kalendárneho roka na základe individuálnych potrieb zamestnancov skupiny ZSE,
  • teambuildingy - budovanie tímu na základe cielených aktivít a na báze vzájomnej spolupráce a spätnej väzby,
  • workshopy - intenzívne pracovné stretnutia malej skupiny odborníkov, špecialistov alebo záujemcov o konkrétnu oblasť,
  • centrálne vzdelávacie aktivity - určené pre špecifickú cieľovú skupinu realizované buď na základe požiadavky priameho nadriadeného alebo tímu rozvoja ĽZ.

Externé vzdelávacie aktivity

Medzi externé vzdelávacie aktivity patria:

  • semináre,
  • konferencie a kongresy,
  • otvorené kurzy.

Jazyková príprava (výučba anglického / nemeckého jazyka)

Zamestnanec môže požiadať o jazykovú prípravu po skúšobnej dobe a po nastavení výkonnostných a rozvojových cieľov. ZSE zabezpečuje prioritne výučbu anglického jazyka, ako oficiálneho firemného jazyka E.ON a v niektorých prípadoch aj nemeckého jazyka.