Míľniky

30. september 1901

Mestská elektráreň v Bratislave začína svoju prevádzku. Na Hlavnom námestí a na korze sa rozsvecujú prvé žiarovky.

20. december 1921

Ustanovujúce valné zhromaždenie spoločnosti Západoslovenská Elektrárna.

1. jún 1922

Západoslovenská Elektrárna, úč. spol., je zaprotokolovaná a nadobúda právnu existenciu.

11. február 1942

Západoslovenská Elektrárna, úč. spol., spúšťa prevádzku na prvom 100 kV vedení na trase Trnava – Bratislava
aj s koncovými stanicami 100/22 kV.

7. december 1952

Prvé medzištátne prepojenie na úrovni 110 kV medzi TR Nové Zámky a TR Kisigmánd (Maďarsko).

11. jún 1970

VVN sieť ZSE sa pripája na celoštátnu prenosovú sústavu 400 kV a zásobovanie elektrinou sa stáva spoľahlivejším.

3. september 1990

Ustanovenie Západoslovenských energetických závodov ako samostatného štátneho podniku.

1. november 2001

ZSE sa po 55 rokoch opäť stáva akciovou spoločnosťou.

13. jún 2002

Zástupcovia vlády SR a koncernu E.ON Energie so sídlom v Mníchove podpisujú zmluvu o prevode 49 % akcií ZSE na E.ON Energie. Cena tohto podielu je stanovená na 330 miliónov eur.

5. september 2002

Balík 49 % akcií Západoslovenskej energetiky, a.s., prechádza na E.ON Energie AG.

19. november 2003

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a spoločnosť E.ON Energie podpisujú dohodu o predaji 9 % podielu v Západoslovenskej energetike, a.s.

16. december 2003

Deväť percent akcií E.ON Energie bolo prevedených na EBOR.

1. apríl 2004

ZSE zlaďuje svoju grafiku s grafickým dizajnom E.ON Energie a k svojmu logotypu pridáva dôvetok „člen skupiny E.ON".

1. júl 2007

Dátum právneho unbundlingu ZSE. Odčlenenie prevádzkovania distribučnej sústavy do dcérskej spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., a obchodných aktivít do dcérskej spoločnosti ZSE Energia, a.s. Západoslovenská energetika, a.s., je 100 % vlastníkom akcií novovzniknutých dcérskych spoločností. Je to dátum vzniku skupiny ZSE.

27. máj 2008

Spoločnosť E.ON Energie AG, Mníchov vložila 40 % akcií ZSE do svojej 100 % dcérskej spoločnosti E.ON Slovensko, a.s.

1. apríl 2011

Spoločnosť  ZSE Energia vstúpila oficiálne na trh so zemným plynom. Dodávku zemného plynu začala ponúkať firemným zákazníkom. V apríli 2012 rozšírila túto ponuku na všetky trhové segmenty, vrátane malých podnikov a domácností.

1. jún 2012

Uplynulo 90 rokov od založenia ZSE.

1. január 2014

Tretím energetickým balíčkom sa vyčlenili všetky aktivity súvisiace s distribúciou elektriny  do spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a aktivity súvisiace s predajom do  spoločnosti  ZSE Energia., a. s. Tieto zmeny nadobudli účinnosť 1.1.2014, pričom 1100 pracovných pozícii prešlo do distribučnej  spoločnosti. 

September 2014

ZSE zrekonštruovala a uviedla do prevádzky bývalú dieslovú elektráreň zo začiatku minulého storočia. Slúži ako interaktívne centrum vedy a techniky. Stala sa Stavbou roka a Kultúrnou pamiatkou roka. 

Stručná história elektriny na Slovensku