Hospodárske výsledky
Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD)

ZSD začala svoje podnikateľské aktivity 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť ZSE. ZSD je monopolným prevádzkovateľom distribučnej siete na území západného Slovenska. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

ZSD, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 20. apríla 2006. K 1. januáru 2013 sa vykonávacím predpisom § 32 ods. 10 nového zákona o energetike ZSE Distribúcia, a.s., premenovala na spoločnosť s názvom Západoslovenská distribučná, a.s.

Stále aktíva ZSD tvorí najmä distribučná sústava, ktorá bola precenená na reálnu hodnotu v súvislosti s oddelením obchodných a distribučných činností (tzv. unbundling) v roku 2007. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond. Dlhodobé záväzky súvisia najmä s pôžičkou zo strany materskej spoločnosti ZSE vo výške 630 mil. EUR.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA sú distribučné služby, ktoré spoločnosť poskytuje na území západného Slovenska. Výnosy z distribučných služieb reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Kľúčové údaje k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD):

V tis. EUR 20192018
Dlhodobý majetok 1 132 854 1 028 104
Obežný majetok 92 132 91 556
Aktíva spolu 1 224 986 1 119 660
Vlastné imanie 206 341 185 493
Dlhodobé záväzky 885 308 807 124
Krátkodobé záväzky 133 337 127 043
Pasíva spolu 1 224 986 1 119 660
Tržby  490 074
503 706
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 125 235 107 670
EBITDA 201 214 174 719
Výnosy 513 308 525 531
Náklady  -407 176 -438 115
Zisk pred zdanením 106 132 87 416
Čistý zisk 79 568 65 055
Celkový súhrnný zisk 78 105 65 915
Investície 88 858 85 225
Priemerný počet zamestnancov 1 467 1 423