Hospodárske výsledky Západoslovenská distribučná, a.s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeHospodárske výsledky
Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD)

ZSD začala svoje podnikateľské aktivity 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť ZSE. ZSD je monopolným prevádzkovateľom distribučnej siete na území západného Slovenska. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

ZSD, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 20. apríla 2006. K 1. januáru 2013 sa vykonávacím predpisom § 32 ods. 10 nového zákona o energetike ZSE Distribúcia, a.s., premenovala na spoločnosť s názvom Západoslovenská distribučná, a.s.

Stále aktíva ZSD tvorí najmä distribučná sústava, ktorá bola precenená na reálnu hodnotu v súvislosti s oddelením obchodných a distribučných činností (tzv. unbundling) v roku 2007. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond. Dlhodobé záväzky súvisia najmä s pôžičkou zo strany materskej spoločnosti ZSE vo výške 630 mil. EUR.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA sú distribučné služby, ktoré spoločnosť poskytuje na území západného Slovenska. Výnosy z distribučných služieb reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Kľúčové údaje k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD):

V tis. EUR 20222021
Dlhodobý majetok 1 233 600  1 208 523
Obežný majetok 125 121  61 527
Aktíva spolu 1 358 721 1 270 050
Vlastné imanie 219 723  208 503
Dlhodobé záväzky 595 842  884 754
Krátkodobé záväzky 543 156  176 793
Pasíva spolu 1 358 721 1 270 050 
Tržby  465 659  376 111
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 104 024  99 171
EBITDA 184 683 177 109
Výnosy 491 910  400 883
Náklady  -406 633  -320 451
Zisk pred zdanením 85 277 80 432
Čistý zisk 63 624  60 663
Celkový súhrnný zisk 64 492 63 803
Investície 96 476 102 862
Priemerný počet zamestnancov 1 518  1 505