Hospodárske výsledky
Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD)

ZSD začala svoje podnikateľské aktivity 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť ZSE. ZSD je monopolným prevádzkovateľom distribučnej siete na území západného Slovenska. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

ZSD, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 20. apríla 2006. K 1. januáru 2013 sa vykonávacím predpisom § 32 ods. 10 nového zákona o energetike ZSE Distribúcia, a.s., premenovala na spoločnosť s názvom Západoslovenská distribučná, a.s.

Stále aktíva ZSD tvorí najmä distribučná sústava, ktorá bola precenená na reálnu hodnotu v súvislosti s oddelením obchodných a distribučných činností (tzv. unbundling) v roku 2007. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond. Dlhodobé záväzky súvisia najmä s pôžičkou zo strany materskej spoločnosti ZSE vo výške 630 mil. EUR.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA sú distribučné služby, ktoré spoločnosť poskytuje na území západného Slovenska. Výnosy z distribučných služieb reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Kľúčové údaje k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD):

V tis. EUR 20202019
Dlhodobý majetok 1 166 077 1 132 854
Obežný majetok 66 972 92 132
Aktíva spolu 1 233 049 1 224 986
Vlastné imanie 207 477 206 341
Dlhodobé záväzky 885 676 885 308
Krátkodobé záväzky 139 896 133 337
Pasíva spolu 1 233 049 1 224 986
Tržby  352 658 490 074
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 114 821 125 235
EBITDA 196 397 201 214
Výnosy 396 227 513 308
Náklady  -300 493 -407 176
Zisk pred zdanením 95 734 106 132
Čistý zisk 71 236 79 568
Celkový súhrnný zisk 70 222 78 105
Investície 90 901 88 858
Priemerný počet zamestnancov 1 506 1 467