ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeHospodárske výsledky
Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD)

ZSD začala svoje podnikateľské aktivity 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť ZSE. ZSD je monopolným prevádzkovateľom distribučnej siete na území západného Slovenska. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

ZSD, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 20. apríla 2006. K 1. januáru 2013 sa vykonávacím predpisom § 32 ods. 10 nového zákona o energetike ZSE Distribúcia, a.s., premenovala na spoločnosť s názvom Západoslovenská distribučná, a.s.

Stále aktíva ZSD tvorí najmä distribučná sústava, ktorá bola precenená na reálnu hodnotu v súvislosti s oddelením obchodných a distribučných činností (tzv. unbundling) v roku 2007. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond. Dlhodobé záväzky súvisia najmä s pôžičkou zo strany materskej spoločnosti ZSE vo výške 630 mil. EUR.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA sú distribučné služby, ktoré spoločnosť poskytuje na území západného Slovenska. Výnosy z distribučných služieb reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Kľúčové údaje k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD):

V tis. EUR 20212020
Dlhodobý majetok  1 208 523 1 166 077
Obežný majetok  61 527 66 972
Aktíva spolu 1 270 050  1 233 049
Vlastné imanie  208 503 207 477
Dlhodobé záväzky  884 754 889 872
Krátkodobé záväzky  176 793 135 700
Pasíva spolu 1 270 050 1 233 049
Tržby   376 111 352 658
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)  99 171 114 821
EBITDA 177 109 196 397
Výnosy  400 883 396 227
Náklady   -320 451 -300 493
Zisk pred zdanením 80 432 95 734
Čistý zisk  60 663 71 236
Celkový súhrnný zisk 63 803 70 222
Investície 102 862 90 901
Priemerný počet zamestnancov  1 505 1 506