Hospodárske výsledky Skupina ZSE - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeHospodárske výsledky
Skupina ZSE

Skupina ZSE je vedúcou energetickou spoločnosťou na Slovensku.

Od roku 2002 je súčasťou nemeckého energetického koncernu E.ON. Dňa 1. júla 2007 spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), založila dcérske spoločnosti na nákup a predaj elektriny a jej distribúciu. Odčlenenie dcérskych spoločností prebehlo na základe smernice Európskej únie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorá bola implementovaná do slovenskej legislatívy v podobe zákona č. 656/2004 o energetike. 

Dňa 8. apríla 2022 uzatvorili E.ON SE (ďalej len „E.ON“) a Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo hospodárska Slovenskej republiky (ďalej len „Štát“), Zmluvu o budúcej konsolidácii, na základe ktorej došlo ku koncu roka 2023 ku konsolidácii spoločností ZSE a Východoslovenská energetika Holding a.s. (ďalej aj „VSEH“), v ktorých sú priami alebo nepriami výluční akcionári. Na základe Zmluvy bol uskutočnený vklad 100 % akcií VSEH do ZSE, čím sa spoločnosť VSEH stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti ZSE, a následne predaj dcérskych spoločností VSEH spoločnosti ZSE.

Skupinu ZSE aktuálne tvorí materská spoločnosť, ktorou je spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., a jej nasledujúce dcérske spoločnosti v 100 % vlastníctve:

 • Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD),
 • ZSE Energia, a.s. (ZSE Energia),
 • ZSE Elektrárne, s.r.o. (ZSE Elektrárne),
 • Východoslovenská energetika Holding a.s.
 • Východoslovenská energetika a.s. (VSE),
 • Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD),
 • ZSE Energy Solutions, s.r.o.,
 • ZSE MVE, s. r. o.,
 • ZSE Business Services, s. r. o.,
 • ZSE Energetické služby, s.r.o.,
 • VSE Solutions s.r.o.,
 • VSE Call centrum, s.r.o.
 • VSE Ekoenergia, s.r.o.

Stále aktíva Skupiny ZSE predstavuje najmä distribučná sieť ocenená na základe historickej hodnoty (v procese unbundlingu v roku 2007 v účtovnej závierke ZSD bola nanovo ocenená reálnou hodnotou) a stále aktíva predchádzajúcej skupiny VSEH ocenené v reálnej hodnote v 2023. Obežné aktíva zahŕňajú najmä pohľadávky z obchodného styku súvisiace s dodávkou a distribúciou elektrickej energie a zemného plynu, ako aj s poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov.

Vlastné imanie tvorí najmä základné imanie, zákonný rezervný fond a nerozdelený zisk z minulých rokov. Dlhodobé záväzky súvisia s emisiou eurodlhopisov v roku 2018 vo výške 315 mil. EUR a dlhodobými úvermi. Prevažnú časť krátkodobých záväzkov tvoria záväzky z obchodného styku súvisiace s dodávkou a distribúciou elektrickej energie a zemného plynu, ako aj s poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov. 

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA sú distribučné služby, ktoré spoločnosť poskytuje na území západného a východného Slovenska a tržby z dodávok elektriny a zemného plynu. Majoritná časť tržieb je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Kľúčové údaje o Skupine ZSE k 31. decembru

V tis. EUR 20232022
Dlhodobý majetok 2 426 345 1 184 280
Obežný majetok 775 080 490 717
Aktíva spolu 3 201 425 1 674 997
Vlastné imanie 1 285 619 338 537
Dlhodobé záväzky 1 105 845 516 414
Krátkodobé záväzky 809 961 820 046
Pasíva spolu 3 201 425 1 674 997
Tržby  2 321 933 1 681 534
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 345 300 184 746
EBITDA 423 664 250 262
Výnosy 2 372 964 1 711 837
Náklady -2 042 307 -1 544 634
Zisk pred zdanením z pokračujúcich činností 330 657 167 203
Čistý zisk z pokračujúcich činností 248 469 126 109
Čistý zisk z ukončovaných činností 4 629 5 119
Čistý zisk spolu 253 098 131 228
Celkový súhrnný zisk spolu 254 862 132 294
Peňažné výdavky na investície 154 427 104 658
Priemerný počet zamestnancov 2 316 2 151

Finančná stratégia

Finančná stratégia Skupiny ZSE sleduje plnenie kritérií stanovených ratingovou agentúrou S&P s cieľom udržať si individuálny úverový profil (stand-alone credit profile) na úrovni a-, súvisiaci najmä s pomerom upravených peňažných prostriedkov generovaných z prevádzky k výške dlhu (FFO to debt).

Politika finančného zadlženia

 • Vedenie aj akcionári spoločnosti sú odhodlaní udržať dobrý investičný stupeň kreditného ratingu, podľa čoho budú pristupovať aj k zadlženosti spoločnosti
 • ZSE plánuje udržať voľný peňažný tok v pozitívnych číslach

Politika vyplácania dividend

 • Akcionári ZSE uplatňujú konzervatívnu politiku vyplácania dividend, ktorá umožní postupný rast spoločnosti a súčasne zachovanie cieľového kreditného profilu v záujme udržania silného ratingu investičného stupňa
 • Nová akcionárska zmluva limituje výšku vyplatených dividend prostredníctvom maximálneho pomeru zadlženosti (tzv. leverage ratio)
 • ZSE uplatňuje politiku vyplácania dividend, ktorá umožňuje pozitívnu zmenu voľných peňažných tokov
 • ZSE si ponecháva určitú flexibilitu pri vyplácaní dividend, aby dokázala reagovať v prípade negatívnych okolností, ktoré by mohli mať dopad na jej kreditný profil alebo schopnosť vytvárať peňažné toky

Investičná politika

 • Očakáva sa, že potrebné investície do obnovy a rozvoja budú financované z peňažných tokov z prevádzkovej činnosti 

Politika likvidity

 • Vedenie skupiny ZSE zabezpečí dostatočný prísun likvidných prostriedkov vo forme hotovosti alebo revolvingového úveru na zabezpečenie rezervy likvidity na prevádzkové účely vrátane dlhovej služby
 • Spoločnosť ZSE si udržiava dlhodobo viazané úverové nástroje vo výške 350 miliónov EUR na pokrytie výdavkov na pracovný kapitál a ďalšie prevádzkové potreby
 • Centralizované riadenie hotovosti na úrovni skupiny