Hospodárske výsledky Skupina ZSE - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeHospodárske výsledky
Skupina ZSE

Skupina ZSE je vedúcou energetickou spoločnosťou na Slovensku.

Od roku 2002 je súčasťou nemeckého energetického koncernu E.ON. Dňa 1. júla 2007 spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), založila dcérske spoločnosti na nákup a predaj elektriny a jej distribúciu. Odčlenenie dcérskych spoločností prebehlo na základe smernice Európskej únie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorá bola implementovaná do slovenskej legislatívy v podobe zákona č. 656/2004 o energetike.

Stále aktíva Skupiny ZSE predstavuje najmä distribučná sieť ocenená na základe historickej hodnoty (v procese unbundlingu v roku 2007 v účtovnej závierke ZSD bola nanovo ocenená reálnou hodnotou). Obežné aktíva zahŕňajú najmä pohľadávky z obchodného styku súvisiace s dodávkou a distribúciou elektrickej energie a zemného plynu, ako aj s poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov.

Vlastné imanie tvorí najmä základné imanie, zákonný rezervný fond a nerozdelený zisk z minulých rokov. Dlhodobé záväzky súvisia s emisiou eurodlhopisov v roku 2013 vo výške 630 mil. EUR. Prevažnú časť krátkodobých záväzkov tvoria záväzky z obchodného styku súvisiace s dodávkou a distribúciou elektrickej energie a zemného plynu, ako aj s poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov. 

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA sú distribučné služby, ktoré spoločnosť poskytuje na území západného Slovenska a tržby z dodávok elektriny a zemného plynu. Majoritná časť tržieb je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Kľúčové údaje o Skupine ZSE k 31. decembru

Kľúčové údaje o Skupine ZSE (Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s., ZSE Development, s.r.o. v likvidácii, ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE Business Services, s.r.o., ZSE MVE, s.r.o., ZSE Elektrárne, s.r.o., ZSE Energetické služby, s.r.o., BK, a.s., EKOTERM, s.r.o.):

V tis. EUR 20222021
Dlhodobý majetok 1 184 692 1 170 199
Obežný majetok 490 717  255 372
Aktíva spolu 1 675 409 1 425 571 
Vlastné imanie 313 225  269 440
Dlhodobé záväzky 539 845  818 995
Krátkodobé záväzky 822 339  337 136
Pasíva spolu 1 675 409 1 425 571
Tržby  1 990 790  1 341 136
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 191 978  184 171
EBITDA 259 580 247 130 
Výnosy 2 053 379  1 372 201
Náklady  -1 878 944 -1 205 375
Zisk pred zdanením 174 435 166 826
Čistý zisk 131 228  135 577
Celkový súhrnný zisk 132 294 139 607
Peňažné výdavky na investície 105 652 111 231
Priemerný počet zamestnancov 2 151 2 115

Finančná stratégia

Finančná stratégia Skupiny ZSE sleduje plnenie kritérií stanovených ratingovou agentúrou S&P s cieľom udržať si individuálny úverový profil (stand-alone credit profile) na úrovni a-, súvisiaci najmä s pomerom upravených peňažných prostriedkov generovaných z prevádzky k výške dlhu (FFO to debt).

Politika finančného zadlženia

  • Vedenie aj akcionári spoločnosti sú odhodlaní udržať dobrý investičný stupeň kreditného ratingu, podľa čoho budú pristupovať aj k zadlženosti spoločnosti
  • S výnimkou financovania aktuálnych dlhopisov ZSE neočakáva ďalší nárast dlhu
  • ZSE plánuje udržať voľný peňažný tok v pozitívnych číslach

Politika vyplácania dividend

  • Akcionári ZSE uplatňujú konzervatívnu politiku vyplácania dividend, ktorá umožní postupný rast spoločnosti a súčasne zachovanie cieľového kreditného profilu v záujme udržania silného ratingu investičného stupňa
  • ZSE uplatňuje politiku vyplácania dividend, ktorá umožňuje pozitívnu zmenu voľných peňažných tokov
  • ZSE si ponecháva určitú flexibilitu pri vyplácaní dividend, aby dokázala reagovať v prípade negatívnych okolností, ktoré by mohli mať dopad na jej kreditný profil alebo schopnosť vytvárať peňažné toky

Investičná politika

  • Očakáva sa, že potrebné investície do obnovy a rozvoja budú financované z peňažných tokov z prevádzkovej činnosti 

Politika likvidity

  • Vedenie skupiny ZSE zabezpečí dostatočný prísun likvidných prostriedkov vo forme hotovosti alebo revolvingového úveru na zabezpečenie rezervy likvidity na prevádzkové účely vrátane dlhovej služby
  • Spoločnosť ZSE si udržiava dlhodobo viazané úverové nástroje vo výške 100 miliónov EUR na pokrytie výdavkov na pracovný kapitál a ďalšie prevádzkové potreby
  • Centralizované riadenie hotovosti na úrovni skupiny