Systém integrovaného manažérstva

Od roku 2009 prebiehali v skupine ZSE aktivity, ktorých cieľom bola implementácia systému integrovaného manažérstva (SIM) podľa požiadaviek noriem ISO 14001 a OHSAS 18001. Následne sa v roku 2010 v spoločnostiach skupiny ZSE - Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., a ZSE Energia, a.s., uskutočnili certifikačné audity a spoločnosti boli úspešne certifikované. V roku 2017 boli v spoločnostiach implementované nové požiadavky revidovanej normy ISO 14001:2015 a následne im certifikačná spoločnosť udelila certifikát ISO 14001:2015.

Začiatkom roka 2014 rozhodol manažment ZSE Energia, a.s., o zavedení a certifikovaní ďalšieho manažérskeho systému – systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. V roku 2018 ZSE Energia, a.s., potvrdila zhodu zavedeného systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a svojím proaktívnym prístupom k rizíkám podporila dosahovanie stanovených cieľov a snahu o zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Skupina ZSE sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) - Prevencia je lepšia ako liečba, a stanovila ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. Svoje niekoľkoročné úsilie v problematike ochrany životného prostredia a BOZP preukazuje skupina ZSE aktivitami, ako sú napríklad:

  • informačná kampaň Bezpečnosť bez kompromisov,
  • kampaň Stop and Go,
  • ochrana avifauny
  • Safety Management Index,
  • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných obáv.

Certifikat