Systém integrovaného manažérstva - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeSystém integrovaného manažérstva

Od roku 2010 je v spoločnostiach skupiny ZSE - Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia, a.s., zavedený a certifikovaný systém integrovaného manažérstva (SIM), ktorý zahŕňa:

 • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001,
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45 001,

a v spoločnosti ZSE Energia, a.s., je od roku 2014 zavedený a certifikovaný:

 • systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

V dcérskej spoločnosti ZSE Elektrárne, s. r. o. je od roku 2023 zavedený a certifikovaný

 • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001,
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001.

Skupina ZSE sa riadi dôležitou zásadou - Prevencia je lepšia ako liečba a stanovila ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. Dodržiavanie požiadaviek noriem, legislatívnych požiadaviek a požiadaviek ďalších zainteresovaných strán je každoročne sledované a potvrdené nezávislým externým auditom.

Svoje niekoľkoročné úsilie v problematike ochrany životného prostredia a BOZP preukazuje skupina ZSE aktivitami, ako sú napríklad:

 • projekty trvalej udržateľnosti,
 • projekty v oblasti e-mobility,
 • ochrana avifauny,
 • Safety Management Index,
 • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných obáv,
 • kampane zamerané na zvyšovanie povedomia zamestnancov o environmentálnom správaní a bezpečnostných rizikách.

Certifikat

Certifikáty dcérskych spoločností