Odpadové hospodárstvo - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Odpadové hospodárstvo

V súlade so zákonom o odpadoch hľadáme a uprednostňujeme možnosti zhodnocovania odpadov pred ich zneškodňovaním. Zameriavame sa na dôsledné kontroly našich dodávateľov – ich triedenie odpadov na našich stavbách a kontrolu podmienok a povolení, ktoré majú naši dodávatelia vydané.

V rámci ochrany životného prostredia majú všetci zamestnanci skupiny ZSE možnosť odovzdávať nefunkčné batérie a drobné elektrozariadenia do zberných nádob umiestnených v našich objektoch. Vytvorili sme podmienky a realizujeme informačné kampane pre dôsledné triedenie odpadu na našich pracoviskách.

V oblasti využívania a ochrany vôd postupujeme v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vyhláškami. V tejto súvislosti sa snažíme o hospodárne využívanie vôd, o dodržiavanie kvality vypúšťaných odpadových vôd a o zaobchádzanie s látkami ohrozujúcimi životné prostredie v súlade s požiadavkami zákona o vodách. V rámci našej činnosti minimalizujeme využívanie prírodných zdrojov a budujeme vlastné čistiarne odpadových vôd.

Pri ochrane ovzdušia sa skupina ZSE snaží používať také zariadenia, ktoré obsahujú čo najmenej zdraviu a ovzdušiu škodlivé látky.

BOZP a životné prostredie v ZSD

Odpadové hospodárstvo

Ďalej na Slnečné strechy