Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), ako člen skupiny E.ON, vychádza z filozofie spoločnosti E.ON – minimálnych štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia a koncernovej smernice E.ON č. 22. Rešpektuje právo zamestnancov na ochranu ich bezpečnosti a zdravia pri práci vyplývajúce z obsahu Ústavy Slovenskej republiky.

Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je záväzkom ZSE zabezpečovať a vytvárať pracovné prostredie, v ktorom je zaručené zdravie a bezpečnosť zamestnancov, záväzkom vytvárať pozitívnu zdravotnú, bezpečnostnú a ekologickú kultúru dodržiavaním právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a neustálym zlepšovaním štandardov rešpektujúc, že:

 • hodnota človeka a cena jeho života je nedefinovateľná,
 • každá ochrana musí vychádzať z priority ochrany človeka,
 • náklady na ochranu života musia byť ekonomicky prijateľné.

Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa ZSE zaväzuje:

 • zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zohľadňovať pri tom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
 • zisťovať a odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziká a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť na výkon práce,
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v určených intervaloch s ohľadom na charakter vykonávanej práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj v prípade, ak o to zamestnanec požiada,
 • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, na používanie pri práci potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky podľa vopred vypracovaného dokumentu o ich prideľovaní a hospodárení, prideľovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny a podľa potreby prideľovať zamestnancom aj ochranné nápoje,
 • zaviesť, prísne dodržiavať a kontrolovať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari,
 • vytvárať obojstranne vyhovujúce podmienky na spoluprácu na spoločných pracoviskách s inými zamestnávateľmi, vzájomne sa informovať o nebezpečenstvách, ktoré vyplývajú pre zamestnancov druhého subjektu na spoločnom pracovisku z charakteru vykonávaných prác,
 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, stroje, zariadenia, náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných občanov,
 • zabezpečovať, aby fyzikálne, chemické a biologické, sociálne faktory a faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • prijať a vykonávať nevyhnutné a účelné opatrenia na pracoviskách, kde sa skladujú nebezpečné látky alebo používajú technologické zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov a iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia,
 • pravidelne oboznamovať zamestnancov a príslušný odborový orgán o:
  • nebezpečenstvách a ohrozeniach vyplývajúcich z pracovného procesu a výsledkov posúdenia rizika,
  • preventívnych a ochranných opatreniach vykonaných zamestnávateľom,
  • opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
  • pracovných úrazoch a chorobách z povolania a ostatných poškodeniach zdravia z práce,
  • ochranných a preventívnych opatreniach navrhnutých orgánmi dozoru,
  • venovať zvýšenú pozornosť zamestnancom na odlúčených pracoviskách a zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku sami.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ZSE je pre všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti záväzná.