Kamerový systém - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeInformácie o ochrane osobných údajov - Kamerový systém

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov fyzických osôb prostredníctvom kamerového systému v prevádzkových objektoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1 ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom kamerového systému v prevádzkových objektoch je spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2852/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „my“). Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto informáciách. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, Spoločnosť taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých na tento účel poverila.

2 PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ROZSAH, ÚČEL, DOBA UCHOVÁVANIA)

2.1 Kategórie osobných údajov a dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú, sú osoby v dosahu kamerového zariadenia pohybujúce sa v monitorovanom priestore. Predmetom spracúvania je videozáznam dotknutých osôb (tvár a celá postava). Spoločnosť spracúva osobné údaje na účel uvedený v bode 2.3 bez potreby identifikácie dotknutých osôb.

2.2 Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.

2.3 Právny základ a účel použitia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému v prevádzkových objektoch Spoločnosti je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Spoločnosti spočívajúcich

 • v ochrane a zabezpečení majetku Spoločnosti,
 • v prevencii pred vznikom bezpečnostných incidentov ako je napr. násilie, krádež, lúpež, vandalizmus, založenie požiaru, fyzické napadnutie zamestnancov alebo iných osôb nachádzajúcich sa v prevádzkových objektoch Spoločnosti,
 • v dohľade nad dodržiavaním pravidiel vstupu a pohybu v prevádzkových objektoch Spoločnosti,
 • v zabezpečení dôkazov.

2.4 Doba uchovávania

Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu alebo ak je to potrebné, po dobu, po ktorú budú použité ako dôkaz v trestnom, priestupkovom, inom správnom alebo súdnom konaní.

2.5 Ďalšie informácie o spracúvaní údajov

Spoločnosť nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu, ktoré by malo na dotknuté osoby právne účinky alebo podobne významný vplyv. Osobné údaje nie sú spracúvané profilovaním.

3 PRENOS

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.            

4 IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCOV, KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a subjekty, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, príslušným útvarom Policajného zboru, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorých Spoločnosť poverila spracúvaním osobných údajov v jej mene a ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.

5 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE

5.1 Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, má právo:

 • získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných údajov a kópiu údajov, okrem prípadov, kedy by uplatnenie práva získať kópiu malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.
 • právo na vymazanie tzn. právo dosiahnuť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 GDPR,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
 • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

5.2 Možnosti uplatnenia práv

Práva dotknutej osoby je možné uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla Spoločnosti,
 • e-mailom na dpo@zse.sk.

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

Za účelom identifikácie dotknutej osoby je potrebné v žiadosti tiež uviesť, kedy (v rámci primeraného časového obdobia) dotknutá osoba do monitorovaného priestoru vstúpila. Ak Spoločnosť preukáže, že nevie identifikovať dotknutú osobu a dotknutá osoba neposkytne dodatočné informácia na účely jej identifikácie, Spoločnosť môže odmietnuť konať na základe žiadosti o uplatnenie práv.

V prípade práva na prístup k údajom a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, je potrebné, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou alebo doručenej do podateľne úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná emailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov.

6 ZODPOVEDNÁ OSOBA

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: dpo@zse.sk alebo poštou na Západoslovenská energetika, a.s. – zodpovedná osoba, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.