Ochrana osobných údajov - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeOchrana osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s cieľom chrániť práva dotknutých osôb a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby vyplývajúce z GDPR uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • poštovou zásielkou zaslanou na adresu Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
  • e-mailom na adresu gdpr@zse.sk

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. Aby sme dotknutým osobám uľahčili prístup k ich právam, pripravili sme vzory žiadostí, ktoré sú dostupné nižšie.

V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná e-mailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov.

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu dpo@zse.sk alebo poštou na Západoslovenská energetika, a.s. – zodpovedná osoba, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Vzory žiadostí

Názov dokumentuStiahnuť
Žiadosť dotknutej osoby o opravu osobných údajov Stiahnuť
Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov Stiahnuť
Žiadosť dotknutej osoby o prístup osobných údajov Stiahnuť
Žiadosť dotknutej osoby o obmedzenie spracúvania osobných údajov Stiahnuť
Žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov Stiahnuť
Žiadosť dotknutej osoby o prenos osobných údajov Stiahnuť
Kamerový systém

Informácie o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú našich priestorov, monitorovaných kamerovými systémami.

Whistleblowing

Informácie o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú oznamovateľov.