Ochrana životného prostredia - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeOchrana životného prostredia

„Zaväzujeme sa nepretržite zlepšovať environmentálne správanie v snahe zabrániť znečisťovaniu životného prostredia."

Naša spoločnosť sa vzhľadom na rozsah svojej činnosti zaraďuje medzi podniky, ktoré ovplyvňujú kvalitu životného prostredia. Z tohto dôvodu vynakladáme na ekologizáciu svojich prevádzok a zariadení každoročne vysoké finančné prostriedky.

Environmentálna zodpovednosť

Sme si vedomí vplyvu našej činnosti na životné prostredie, a preto sa zaväzujeme nepretržite zlepšovať naše environmentálne správanie v snahe zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. Naše úsilie zameriavame na tieto
oblasti:

 • minimalizovanie možnosti ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd budovaním nových a rekonštrukciou jestvujúcich stanovíšť transformátorov a skladov nebezpečných látok na báze najnovších
 • technológií s použitím vysokokvalitných izolačných materiálov,
 • budovanie vlastných čistiarní zaolejovaných odpadových vôd,
 • zlepšovanie údržby nádrží s obsahom nebezpečných látok,
 • minimalizovanie využívania prírodných zdrojov,
 • riešenie odpadového hospodárstva v súlade s koncepciou rozpracovanou vo vlastnom Programe odpadového hospodárstva,
 • znižovanie produkcie odpadov zavedením dôslednej separácie a maximálne zhodnocovanie odpadov ako druhotných surovín,
 • kontrolovanie produkcie emisií,
 • znižovanie rizika náhodného znečistenia, zabezpečovanie funkčnej vzájomnej komunikácie na internej a externej úrovni,
 • výber najlepších dostupných technológií pre nové projekty,
 • ochrana avifauny.

Aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia

Tieto zlepšenia sa dosiahnu najmä:

 • riadením a koordináciou činností v oblasti životného prostredia (ŽP) v zmysle zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší a zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • uplatňovaním všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť životného prostredia vo vnútroorganizačných riadiacich aktoch,
 • výkonom vlastnej nezávislej kontrolnej činnosti v oblasti ŽP,
 • analyzovaním stavu ŽP v hodnotiacich správach,
 • poskytovaním informácií o znečisťovaní ŽP, vydávaním propagačných materiálov,
 • sledovaním záujmov ŽP pri investičných akciách spoločnosti,
 • preferovaním preventívnych opatrení pred následnými, teda vo vzťahu k ŽP prenášaním ťažiska činnosti z naprávania nežiaducich následkov na prevenciu príčin poškodzovania.

Splnenie požiadaviek národnej legislatívy považujeme za základný stupeň nášho environmentálneho správania. Prostredníctvom týchto zásad uplatňujeme svoje práva a tak uznávame našu zodpovednosť za udržateľný rozvoj.

Na stiahnutie

Názov dokumentuStiahnuť
Údržba ochranných pásiem elektroenergetických zariadení v podmienkach skupiny ZSE Stiahnuť
Údaje o súhrnných emisiách za rok 2023 Stiahnuť

Ochrana vtáctva

Zrealizovali sme niekoľko úspešných projektov a stáli sme pri vývoji zariadení, ktoré chránia vtáctvo pred zásahom elektrickým prúdom.

Viac