Západoslovenská distribučná, a. s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vznikla 1. januára 2013 premenovaním spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.

Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy, súvisiacej s liberalizáciou energetického trhu.

Spoločnosť zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 20. apríla 2006 a zapísaná do obchodného registra dňa 20. mája 2006. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B.

Spoločnosť bola založená z dôvodu zmien vyplývajúcich zo zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike podľa modelu unbundlingu, ktorý bol schválený orgánmi spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

www.zsdis.sk

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

 • Distribúcia elektriny
 • Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s  nájmom
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky