Energetický projekt ACON získal z EU zdrojov vyše 90 miliónov EUR
24.1.2019 

Spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a E.ON Distribuce spolu s partnermi projektu získali od Európskej komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna EUR na medzinárodný projekt inteligentnej sústavy ACON Smart grid.

Cieľom projektu ACON, ktorého koordinátorom je spoločnosť Západoslovenská distribučná, je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy a prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou. Výrazne sa tak prispeje k integrácii trhu s elektrinou medzi oboma krajinami a ku vzniku ekonomicky výhodnej elektrizačnej sústavy s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Na modernizáciu distribučnej sústavy budú využívane smart grid technológie, čím sa vytvorí technické prostredie umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti.

Ide o historicky prvý projekt s masívnym nasadením najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

V rámci projektu sa bude nielen modernizovať už existujúca infraštruktúra, ale zároveň aj budovať nová. Ako príklad môžem uviesť novú elektrickú stanicu v Borskom Svätom Jure, či digitalizáciu vyše 200 kilometrov 22kV vedení. Medzi prínosy projektu ACON by som zaradil výrazné zlepšenie parametrov výkonnosti distribučnej siete, predovšetkým poruchovosti a odstávok vyvolaných údržbou, ako aj zníženie strát vznikajúcich pri preprave elektriny. Zvýšený zákaznícky komfort pocíti vďaka projektu ACON v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 našich zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom,“ uviedol Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

„Díky ACONu budeme do naší distribuční sítě masivně zavádět inteligentní technologie, které nám pomáhají regulovat energii přesně podle spotřeby a do budoucna umožní více zapojit obnovitelné zdroje, například solární panely. Investicemi do chytrých sítí zvýšíme stabilitu a bezpečnost dodávek i ekonomickou efektivitu sítí a zároveň zkvalitníme dálkové řízení sítí. Cílem je připravit distribuční síť na budoucí desetiletí, aby umožnila budoucí připojení elektromobilů, baterií a dalších zařízení, které si zákazníci budou přát,“ vysvětluje Zdeněk Bauer, predseda predstavenstva E.ON Distribuce.

Projekt ACON je realizovaný v pohraničných oblastiach západného Slovenska, avšak benefity z projektu budú mať dosah nielen na územie celého Slovenska, ale aj okolitých krajín. Implementácia smart prvkov poskytne adekvátnu kapacitu pre všetkých užívateľov distribučnej sústavy a umožní jej lepší monitoring. Jednoduchšia identifikácia potenciálnych porúch skráti čas potrebný na ich odstránenie.  Zákazníkovi tak poskytneme stabilnejšiu distribučnú sústavu s minimom výpadkov a vysokou kvalitou dodávok.

Možnosť spolufinancovať rozvoj distribučnej sústavy zo zdrojov EÚ predstavuje príležitosť ako výrazným spôsobom prispieť ku digitalizácii našej distribučnej sústavy a ponúknuť nové technologické riešenia užívateľom sústavy. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR, t.j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú 50 %.

Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštrukturálne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie. Začiatok výstavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.

Vedenie