Nová elektrická stanica zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeNová elektrická stanica zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku
9.2.2023 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ktorá je členom skupiny ZSE, investovala takmer 11 miliónov € do výstavby vysoko modernej elektrickej stanice, ktorá prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný́ dopad aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy.

Elektrická stanica bola postavená v rámci EÚ projektu spoločného záujmu - ACON Smart Grids.

Nová elektrická stanica 110/22 kV postavená „na zelenej lúke“ je jednou z kľúčových investícií spoločnosti Západoslovenská distribučná za posledné roky a do regiónu Záhoria prináša najmodernejšie dostupné technológie a smart riešenia. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov v tejto oblasti a výrazne prispeje k prepojeniu slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Elektrická stanica bola slávnostne uvedená do prevádzky za účasti Thomasa Königa, člena predstavenstva E.ON a prevádzkového riaditeľa zodpovedného za siete; Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSE; Petra Gerharta, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR a realizátorov.

Nová elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši dlhodobý problém so zásobovaním elektrickou energiou na Záhorí. Konkrétne ide o lokalitu ohraničenú najbližšími elektrickými stanicami Malacky, Holíč, Senica a Myjava. Vzhľadom na rastúcu výstavbu v tomto regióne je nevyhnutné vyriešiť možnosť pripájania nových zákazníkov, či už z radov domácností alebo firiem. Flexibilnejšie riešenie požiadaviek na pripojenie zvýši atraktivitu lokality pozdĺž diaľnice D2 a prispeje k rozvoju podnikateľského prostredia. Konkrétny pozitívny dopad pocíti  vyše 90 000 obyvateľov a podnikateľských subjektov v tomto regióne.

Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility,  či oveľa viac interakcií so zákazníkmi, ktorí už nie sú len spotrebiteľmi, si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu. Smart technológie posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, Elektrická stanica Borský Svätý Jur prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov,uviedol  Markus Kaune, predseda predstavenstva ZSE.

Energetická stabilita regiónu

Elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši problém, týkajúci sa veľkých úbytkov napätia na 22 kV vedeniach, ktoré sú spôsobené vzdialenosťami medzi existujúcimi stanicami a doterajšou absenciou ďalšieho potrebného napájacieho bodu v tejto lokalite. Práve dĺžka vedení významne vplývala na veľké úbytky napätia, ktoré neumožňovali zásobovať odberateľov časti Záhoria elektrickou energiou spĺňajúcou všetky najvyššie kvalitatívne požiadavky.

Nová elektrická stanica sa nachádza približne v strede okolitých elektrických staníc a preto bude plniť aj funkciu rezervného zdroja výkonu, ktorý sa môže využívať nielen v prípade mimoriadnych udalostí ale aj pri plánovaní odstávok a riešení poruchových stavov v distribučnej sústave.

Okrem obyvateľov Záhoria pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v priľahlých oblastiach Českej republiky. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Stanica prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy medzi Slovenskou a Českou republikou a stane sa jedným z dôležitých elektrických uzlov najmä pre prípady vzájomnej cezhraničnej pomoci pri neštandardných a havarijných stavoch distribučných sústav v prihraničnej oblasti. Okrem obyvateľov Záhoria tak pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v priľahlých oblastiach Českej republiky,“ uviedol Marian Rusko, predseda predstavenstva EG.D, distribučnej spoločnosti a člena skupiny E.ON v Českej republike.

Obnoviteľné zdroje v energetickej sústave

Decentrálna výroba elektrickej energie, teda výroba priamo u zákazníka, prispeje k prekonaniu energetickej aj environmentálnej krízy. Stále stúpajúci záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov a potreba dosiahnutia energetických cieľov Európskej únie a Slovenskej republiky, si vyžaduje masívnu modernizáciu distribučnej sústavy. Elektrická stanica Borský Svätý Jur bude vybavená najmodernejšími dostupnými smart technológiami, ktoré posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, predovšetkým OZE. Očakávaný nástup tzv. novej energetiky si vyžaduje už dnes  prípravu distribučnej sústavy na budúcnosť, v čom výrazne napomáhajú smart technológie. Tie totiž umožňujú rýchlejšie zistiť stav zariadení, poruchy na nich, ovládať ich, či vyhodnocovať prevádzku počas dlhšieho obdobia.

Významný EÚ projekt cezhraničnej spolupráce

Elektrická stanica bola postavená v rámci EÚ projektu spoločného záujmu - ACON Smart Grids. Realizátormi projektu ACON je na slovenskej strane spoločnosť Západoslovenská distribučná a na českej strane distribučná spoločnosť EG.D.

Hlavným zámerom projektu ACON je zlepšiť existujúcu distribučnú sústavu, čím bude vytvorená vyššia kapacita na rozvoj a pripojenie zdrojov výroby elektriny a primerané kapacity na pripojenie nových užívateľov distribučnej sústavy. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektami. Rozpočet projektu ACON je 182 mil. € s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 50 %; objem investície na Slovensku dosiahne 92 mil.€.

Význam spolupráce medzi realizátormi PCI projektov a Európskou komisiou podčiarkli svojou prítomnosťou na slávnostnom uvedení elektrickej stanice do prevádzky aj zástupcovia CINEA. CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency - Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie ) riadi programy Európskej komisie prispievajúce k dekarbonizácii a udržateľnému rastu.

Súčasná energetická kríza dokazuje dôležitosť európskej solidarity v energetike. Kľúčovými zložkami sú cezhraničné energetické toky a energetické infraštruktúry, ktoré slúžia viac ako jednej krajine. Projekt ACON ukazuje, že prostredníctvom podpory z programu „Connecting Europe Facility for Energy“, môžeme podporiť takéto kľúčové infraštruktúrne projekty. Vítame dostavbu elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá je dôležitým míľnikom v realizácii projektu ACON a posilňuje regionálnu energetickú bezpečnosť v regióne Záhorie, ako aj v susedných regiónoch,” uviedla Ona Kostinaitė-Grinkevičienė, zástupkyňa CINEA (European Climate, Infrastructure and Environmental Executive Agency - Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie).

Elektrická stanica bola postavená v rámci EÚ projektu spoločného záujmu - ACON Smart Grids.