Vyhlásenie súťaže – Štatutárny audit pre skupinu ZSE - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVyhlásenie súťaže – Štatutárny audit pre skupinu ZSE
25.11.2020 

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., IČO: 35 823 551, sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava oznamuje, že vyhlasuje výberové konanie pre výber dodávateľa na predmet „Štatutárny audit pre skupinu ZSE“.

Detailné informácie o súťaži nájdete na našom dodávateľskom portáli.

Vyhlasovateľ súťaže je subjektom verejného záujmu, a preto postupuje pri výbere štatutárneho audítora podľa § 33 a nasl. zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

Predmetom súťaže je:

  • výzva na predkladanie ponúk na uzatvorenie Zmluvy o audite s vyhlasovateľom, ktorej povinným obsahom sú zmluvné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Vyhlásenia VK a
  • výzva na predkladanie ponúk na uzatvorenie Zmluvy o audite s ďalšími právnickými osobami (jednotlivo) skupiny vyhlasovateľa, ktorej povinným obsahom sú zmluvné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Vyhlásenia VK.

Rozsah predmetu auditu je najmä ale nielen účtovná závierka výročná správa, výkaz vybraných ukazovateľov.