ZSD pri údržbe ochranného pásma pod VVN vedením prinavráti koridoru v Pečnianskom lese prírodný charakter - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeZSD pri údržbe ochranného pásma pod VVN vedením prinavráti koridoru v Pečnianskom lese prírodný charakter
12.8.2022 

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Preto je nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na západnom Slovensku pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a vykonáva ich údržbu, ak si to situácia pod vedením vyžaduje.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná začína v týchto dňoch realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého s inovatívnym prístupom k prírode v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ochranármi), miestnym poľovným združením a lesníkmi, bude v oblasti Pečniansky les revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením. Cieľom tohto projektu a spolupráce je na jednej strane vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu. Zároveň sa zjednoduší údržba ochranného pásma pod elektrickým vedením, pretože porasty nebudú dosahovať také výšky, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.

„Prvoradým zameraním našej spoločnosti je spoľahlivá distribúcia elektrickej energie, s čím súvisí aj údržba elektrických vedení. Porasty, ktoré sú v blízkosti vedenia, alebo do neho zasahujú, môžu priamo ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy, pričom prípadná porucha vedenia vysokého alebo veľmi vysokého napätia spôsobí výpadky u veľkého počtu odberných miest. V rámci predchádzania takýmto situáciám je preto potrebné vykonávať orezy stromov, ktoré by mohli do vedenia zasiahnuť. Som veľmi rád, že v spolupráci s odborníkmi budeme hľadať spôsob, ako neohroziť bezpečnú a spoľahlivú distribúciu, ale na druhej strane budeme citlivo vytvárať biokoridory pod vedeniami, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Pilot projektu spoločnosť ZSD spolu s partnermi realizuje v časti Pečnianskeho lesa, ktorý patrí do chráneného územia. Pod týmto VVN vedením sa zmenou prístupu k údržbe ochranného pásma eliminujú invázne druhy rastlín, prinavráti sa koridoru prírodný charakter, ktorý vytvorí nové možnosti na migráciu organizmov. Zvýši sa biodiverzita, hniezdne a potravinové možnosti, ako aj odolnosť pôvodných spoločenstiev. V lokalite sa zlepší vodný režim tak, aby slúžil ako vodozádržné opatrenie a biotop pre obojživelníky. Prinavrátia sa lúčne a krovité spoločenstvá, vhodné pre rast kriticky ohrozených a vzácnych druhov orchideí z čeľade vstavačovitých (vstavač ploštičný, vstavač obyčajný) zaradených medzi druhy európskeho významu.

"Líniové prvky, ako sú vedenia vysokého napätia, predstavujú dôležité migračné koridory pre rôzne druhy opeľovačov, ako sú motýle, pestrice a voľne žijúce druhy včiel. Pokiaľ budú tieto plochy udržiavané s ohľadom na ich potreby, podporíte tak populácie užitočných druhov hmyzu. Pozorovania zo Slovenska, ako aj Českej republiky ukazujú, že často ide o posledné útočiská v intenzívne využívanej krajine." uviedol Marek Semelbauer, vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV.

Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je v prípade vedení vysokého napätia stanovená na 10 m a v prípade vedení veľmi vysokého napätia 15 m od krajných vodičov, pričom porasty pod vedeniami nesmú presahovať výšku 3 m. Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi vysokého napätia, vzhľadom na náročnosť a rizikovosť prác nevykonával vlastník, správca či nájomca, ale spoločnosť Západoslovenská distribučná.

Všeobecne údržba ochranných pásiem produktovodov, okrem iných aj ochranných pásiem elektrických vedení, sa v rámci ochrany prírody a krajiny týka viacerých zložiek - ochrany rastlín, živočíchov, inváznych druhov a nakoniec aj vnímanie krajiny zvlášť chránených území návštevníkmi. V rámci Dunajských luhov sú ochranné pásma elektrických vedení známe výskytom viacerých druhov chránených rastlín z čeľade Orchideacea. Porasty pod elektrickými vedeniami slúžia okrem iného na hniezdenie širokej šály spevavcov. Naopak, nevhodnou starostlivosťou dochádza k šíreniu inváznych druhov rastlín. Návštevník území môže pod elektrickými vedeniami často vidieť dve extrémne podoby, buď nepreniknuteľnú húštinu alebo naopak, sfrézovanú pustatinu. Preto vítame snahu ZSD, že si vybrali novú zložitejšiu cestu pri údržbe ochranných pásiem svojich elektrických vedení, ktorá z hľadiska ochrany prírody prináša množstvo benefitov pre krajinu, “ uviedol Radovan Michalka, riaditeľ správy CHKO Dunajské luhy.

„Proti prírode netreba bojovať ale treba sa s ňou naučiť spolupracovať“

Manažment tvorby koridorov a podpora biodiverzity prináša pre spoločnosť Západoslovenská distribučná nový prístup, ktorý si vyžaduje dôkladne poznať terén a lokalitu. Nie každá oblasť ako aj ochranné pásmo pod vedením je možné upraviť podobným spôsobom použitým v Pečnianskom lese. Interný environmentálny tím ZSD bude jednotlivé úseky ochranných pásiem pod vedením analyzovať a následne navrhne takú údržbu a postup, aby sa čo najviac zachoval prírodný charakter územia a bola zabezpečená bezpečná a spoľahlivá distribúcia elektrickej energie.