Východoslovenská energetika a.s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVýchodoslovenská energetika a.s. (VSE)

VSE, ako ju poznáme v dnešnej podobe, vznikla k 1. aprílu 2014. K 1. júlu 2014 došlo k vyčleneniu divízie Obchod zo spoločnosti VSE Holding a.s. do spoločnosti VSE, čím sa v spoločnosti VSE sústredili obchodné činnosti vtedajšej Skupiny VSE súvisiace s dodávkou elektriny. 

Hlavným predmetom činnosti VSE je dodávka elektriny a dodávka zemného plynu domácnostiam a firemným zákazníkom, ako aj poskytovanie služieb energetického auditu a predaj nekomoditných produktov.

VSE pôsobí na území celej krajiny, hlavne však v regióne Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja, kde zabezpečuje dodávku elektriny, zemného plynu a ďalších služieb.

Obežné aktíva spoločnosti tvoria najmä pohľadávky z obchodného styku a krátkodobé záväzky tvoria najmä záväzky z obchodného styku, ktoré obe súvisia s dodávkou a distribúciou elektriny a plynu ako aj poskytovaním komplexných energetických riešení pre zákazníkov. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond.

Hlavný zdrojom príjmov a EBITDA VSE je dodávka elektriny a zemného plynu.

Tržby z distribúcie elektriny a plynu sú len prefakturované, pretože dodávatelia fakturujú odberateľom dodávku i distribúciu, avšak časť tržieb za distribúciu sa následne prevedie na prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu.