Budovy ZSE v Nitre budú využívať energiu zo slnka - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeBudovy ZSE v Nitre budú využívať energiu zo slnka
15.1.2024 

Investícia je súčasťou úsilia o minimalizáciu emisií CO2e z činnosti spoločností skupiny ZSE.

ZSE sa vo svojej firemnej stratégii zaviazala, že sa bude snažiť robiť všetko pre to, aby prispela k naplneniu Európskej zelenej dohody a k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Uvedomujeme si, že ak chceme tieto ciele splniť, sú potrebné masívne investície do zmeny súčasných zavedených stereotypov. Je tiež potrebné pochopiť odkiaľ najväčšie zdroje znečistenia pochádzajú a začať sa systematicky venovať ich eliminácii.

Na základe Protokolu emisií skleníkových plynov (GHG) sme nami produkované CO2e rozdelili do niekoľkých kategórií. V oblastiach emisií 1 a 2 hovoríme o výrobe elektrickej energie v paroplynovej elektrárni, flotile áut, fluorovaných plynoch v trafostaniciach, distribučných stratách a vlastných budovách.

Dekarbonizácia budov ako prvý veľký krok

Práve dekarbonizácia budov má z plánovaných opatrení potenciál na najrýchlejšiu realizáciu, pretože sa jej netýkajú technické ani legislatívne prekážky ako napríklad pri fluorovanom plyne SF6 alebo emisií z distribučných strát.  Ako prvý krok sme uskutočnili rozsiahly zber dát. Mapovanie stavu objektov sme zverili spoločnostiam BK, a.s.EKOTERM, s.r.o. Ide o renomovaných konzultačných expertov v oblasti energetiky, ktorí patria do skupiny ZSE.

Analýze pre zvýšenie energetickej efektívnosti sa podrobilo 11 prevádzkových objektov skupiny ZSE, z ktorých niektoré pozostávajú z viacerých budov a ich ročná spotreba energií je 70 % z celkovej spotreby energií našich budov (bez elektrických staníc). Výsledky boli vyhodnotené z pohľadu spotreby energií a rovnako vyčíslené aj v CO2 ekvivalente.

Výsledkom analýzy bolo rozhodnutie ísť cestou čo najväčšej možnej úspory CO2e s využitím inštalácie maximálnej kapacity fotovoltiky na strechách a vytvorením energetických komunít. Okrem fotovoltických riešení bude dekarbonizácia budov spočívať v implementácii energetického manažmentu, tepelnej izolácii, modernizácii osvetlenia, inštalácii tepelných čerpadiel či využití potenciálu veternej energie. Realizáciou týchto krokov očakávame úsporu CO2e na úrovni 60 – 70 % už do roku 2030.

Pilotné projekty v Nitre

V roku 2021 bola zrekonštruovaná plynová kotolňa a sekundárne rozvody tepla v prevádzkovom objekte ZSE na Štefánikovej ulici v Nitre. Vďaka investícii tu klesla spotreba plynu už v roku 2022 o 1/3 (116 MWh).

V uplynulom roku nasledovala inštalácia fotovoltickej elektrárne s výkonom 31,5 kWp na streche nitrianskej budovy, ktorú zabezpečovala naša dcérska spoločnosť ZSE Energia, a.s., so svojimi subdodávateľmi (vrátane už spomenutej BK, a.s.). Dokončená bola v decembri, pričom uvedenie do prevádzky je naplánované už v najbližších týždňoch.

Tieto investície potvrdili naše odhodlanie riešiť znižovanie produkcie emisie CO2e systémovo, komplexne, s analytickou znalosťou o spotrebe energií, technickým stavom budov a ich prevádzkovými vlastnosťami. V súčasnosti pripravujeme ďalšie projekty, ktorými nadviažme na úspešné realizácie v Nitre.