Rozhovor: Budúcnosť tvoríme dnes - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeRozhovor: Budúcnosť tvoríme dnes
2.1.2024 

Od sokolích búdok cez zhodnocovanie odpadu až po bezplatnú fotovoltiku. Projekty a aktivity ZSE v oblasti zodpovedného podnikania nám v rozhovore predstavila CSR expertka spoločnosti, Erika Škultétyová.

O spoločenskej zodpovednosti firiem dnes počúvame pomerne často a veľa, mnohí však možno stále nevedia, čo presne si majú pod týmto pojmom predstaviť.

V súvislosti so zodpovedným podnikaním sa v dnešnej dobe môžeme stretnúť s viacerými pojmami. Najčastejšie je to skratka CSR, teda spoločenská zodpovednosť firmy (corporate social responsibility).  Úplne jednoducho môžeme povedať, že spoločensky zodpovedné podnikanie rešpektuje potreby všetkých partnerov, s ktorými je firma v rámci svojho podnikania v kontakte. Medzi týchto partnerov zahŕňame zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov, ale tiež komunitu, v ktorej firma pôsobí a životné prostredie, na ktoré má svojou činnosťou vplyv.

Skupina ZSE patrí na Slovensku dlhodobo k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania. A nie je to pre nás len fráza. Úprimne sa snažíme, aby sme z našej činnosti mali úžitok nielen my, ale široký okruh ľudí.

Aké oblasti CSR sú pre nás v ZSE dôležité?

Hlavnými oblasťami, na ktoré sa skupina ZSE v rámci svojich CSR aktivít zameriava, sú ochrana životného prostredia, podpora vzdelávania a verejnoprospešné aktivity v prospech komunít.

Ochrana životného prostredia je s ohľadom na našu oblasť podnikania kľúčová a dlhodobo patrí k našim prioritám. Neustále hľadáme spôsoby, ako dopady svojej činnosti zmierňovať. Primárne sa, v spolupráci s dlhoročnou partnerskou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, venujeme ochrane vtáctva. K našim ďalším aktivitám patrí snaha o zachovanie pôvodných druhov rastlín, preto v súlade s tým udržiavame porasty v okolí elektrických zariadení. Uprednostňujeme zhodnocovanie odpadu predtým, ako ho zneškodníme. V čo najväčšej miere sa snažíme minimalizovať využívanie prírodných zdrojov a budujeme vlastné čistiarne odpadových vôd. Tipy ohľadom životného štýlu šetrného k prírode ponúkame aj širokej verejnosti – prostredníctvom stránky Zelené nápady, a tiež na Facebooku a Instagrame ZSE.  

Aktivity v prospech komunít zahŕňajú viaceré cieľové skupiny – zamestnancov, zákazníkov i dodávateľov. Kvalitní zamestnanci sú základom úspechu každej spoločnosti, preto sa pre nich snažíme vytvárať motivujúce pracovné podmienky a prostredie. Maximálna spokojnosť je pre nás kľúčová takisto u zákazníkov. Významným krokom v tomto smere je postupná digitalizácia prístupu k informáciám a vybavovaniu ich požiadaviek. Zároveň sa snažíme aj ich motivovať k tomu, aby sa s našou podporou podieľali na zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Môžu sa zapojiť do grantových programov Nadácie ZSE, a tak priamo pozitívne ovplyvniť život v obciach a mestách západného Slovenska.

Treťou a rovnako dôležitou oblasťou našej CSR stratégie je vzdelávanie. Podporu vzdelávania považujeme za kľúčovú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti, energetiky a Slovenska. V tomto smere spolupracujeme so základnými a strednými školami, podporujeme aktívnych učiteľov a učiteľky, vzdelávame a rozvíjame svojich zamestnancov.

Kto má v ZSE na starosti CSR aktivity?

Spoločenská zodpovednosť takej veľkej firmy akou je skupina ZSE nie je náplňou práce len jedného úseku alebo oddelenia. Môžeme povedať, že na budovaní našej pozície zodpovednej firmy sa svojim aktívnym prístupom spolupodieľajú všetci zamestnanci.

Na aktivitách ZSE v oblasti životného prostredia spolupracujeme s kolegyňami a kolegami z tímu environmentu a úseku rozvoja a udržateľnosti, ktorí nastavujú a dohliadajú na dosahovanie cieľov v ESG stratégii (Pozn. red.: skratka ESG znamená tri základné piliere zodpovednosti firmy, a to environmantálny, sociálny a ekonomický – environmental, social, governance). Tím vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov sa stará o spoluprácu so základnými aj strednými školami, na vyučovaní na stredných odborných školách v rámci duálneho vzdelávania dokonca aktívne participuje. Veľkú pozornosť venujeme tiež vzdelávaniu zamestnancov. Aktivity Nadácie ZSE a partnerské spolupráce, ktoré nám pomáhajú napĺňať naše ciele zastrešujeme v rámci úseku komunikácie.

Ako konkrétne môžu byť radoví zamestnanci ZSE aktívni v oblasti spoločenskej zodpovednosti firmy?

Medzi zamestnancami je veľmi obľúbený Zamestnanecký grantový program. Každý rok sa do neho zapojí viac kolegov, ktorí s mimovládnymi, neziskovými organizáciami, školami či športovými klubmi aktívne spolupracujú a prispievajú k rozvoju miestnych komunít. Doposiaľ sa nám za sedem rokov, odkedy program vyhlasujeme, podarilo podporiť takmer 1 000 projektov celkovou sumou 570 000 eur.

Možností, ako sa zapojiť, je však samozrejme viac. O všetkých pravidelne informujeme - či už na firemnom intranete alebo na webe Skupiny ZSE a Nadácie ZSE, ale tiež na sociálnych sieťach.

Môžeme sa pochváliť nejakým novým alebo mimoriadne úspešným projektom, ktorý sa podarilo v uplynulom období zrealizovať?

Pred dvoma rokmi sme začali s pilotným projektom inštalácie fotovoltických riešení na školách a zariadeniach, ktoré poskytujú sociálne služby. Získané skúsenosti sme využili pri príprave nového programu Slnečné strechy. Školy a sociálne zariadenia sa v programe môžu uchádzať o bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov. Týmto spôsobom sa snažíme prispievať k efektívnemu hospodáreniu s elektrickou energiou, a zároveň vrátiť niečo späť do regiónov, v ktorých pôsobíme. Počítame s tým, že pôjde o dlhodobú aktivitu, keďže rozvoj obnoviteľných zdrojov sa nedá dosiahnuť za jeden či dva roky.

Aké sú CSR ciele ZSE do budúcnosti?

Nemyslím si, že je našou ambíciou dávať si veľké ciele. Skôr chceme kontinuálne pokračovať v aktivitách, ktoré robíme dlhodobo a vidíme ich výsledky. Samozrejme, vždy sa snažíme reagovať aj na aktuálne potreby a trendy. Ale sme presvedčení, že konzistentnosť v nastavenej stratégii nám umožní dosiahnuť výsledky, ktoré budú prínosné pre všetkých našich partnerov.

Kde sa verejnosť môže o zodpovednom podnikaní ZSE a tom, čo všetko robíme, dozvedieť viac?

Nedávno sme po niekoľkých rokoch vynovili sekciu o zodpovednom podnikaní na webstránke Skupiny ZSE. V oblasti CSR sme sa posunuli opäť ďalej a našou ambíciou bolo priniesť prehľad všetkých aktivít, vďaka ktorým sa môžeme radiť medzi lídrov v spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. V sekcii zodpovedného podnikania na našom webe môžu nájsť informácie tak naši kolegovia, ako aj široká verejnosť, ktorú táto oblasť zaujíma a kvalita života a zodpovedný prístup k prostrediu, v ktorom žijeme im nie sú ľahostajné. Verím, že bude pre nich inšpiráciou.

Ďakujeme za rozhovor.